ความเห็น 3022302

Big Problems In Thailand

เขียนเมื่อ 

ดิฉันค่อนข้างมั่นใจว่ารัฐบาลมีความจริงใจในการจัดการขยะระดับประเทศ โดยหวังว่าจะมีนวตกรรมนำขยะไปใช้ประโยขน์ และกำจัดอย่างเกมาะสม

ดิฉันขอมองมุมที่ประชาชนต้องรับผิดชอบขยะในครัวเรือนบ้างว่า

เราต้องลงมือทำในสื่งต่อไปนี้

- สร้างวินัยเรื่องไม่ทิ้งขยะโดยเด็ดขาด เพราะขยะทุกชิ้นที่ทิ้งสร้างปัญหาต่อสัตว์น้ำ ต่อการระบายน้ำ - ปัญหาน้ำท่วม - การใช้พลังงานสูญเปล่าบนถนน - ใช้พลังงานมากเกินจำเป็นในการจัดการน้ำท่วม + จัดการขยะ - ก่อให้เกิดมลพิษในอากาศ - ปัญหาสุขภาพมนุษย์ - การใช้ทรัพยากรเพื่อการรักษามากเกินจำเป็น - ขาดงบประมาณสำหรับเรื่องจำเป็นกว่า ------- ดิฉันต้องการสื่อว่า ทุกการกระทำของมนุษยจะหมุนกลับมาที่เราเสมอ

- ทุกบ้านแยกขยะ เท่ากับคุณลดภาระงานของคนที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับขยะ เขาจะได้ไปทำภาระงานที่จำเป็นกว่า ขยะที่นำกลับมาใช้ใหม่หรือทำมาใช่ใหม่จะถูกนำเข้า process ได้โดยง่าย

- คิดก่อนซื้อ - ซื้อเท่าที่จำเป็น - ใช้ให้คุ้มค่า - คิดก่อนทิ้ง แม้ว่าคุณจะร่ำรวย เพราะการใช้แต่น้อยเท่ากับคุณเบียดเบียนโลดน้อยลง

สำนึกเรื่องสิ่งแวดล้อมยังไม่ปลูกฝังอยู่ในคนไทย หรือมีน้อย