ความเห็น 3022105

โลกและชีวิต (163) : มีความหมายใดใน....

เขียนเมื่อ 

ผมหมายถึงสิ่งที่ผมเขียนมานะครับ ....