ความเห็น 3022104

โลกและชีวิต (163) : มีความหมายใดใน....

เขียนเมื่อ 

"ความหมาย" เป็นเพียง "การจำได้ และหมายรู้" ซึ่งเกิดจาก "ผู้คิด ผู้นึก" และ "ตรึก" อยู่ใน "สังขาร" .... ความหมายที่สื่อถึง "ความจริง" คือสิ่งที่ "ผู้รู้" ค้นหา ... .... นั่นไง... เขียนมานี่ ความคิดล้วนๆ .....