ความเห็น


ทีมงานวิชาการ Chira Academy

การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาองค์กรเครือข่ายท่องเที่ยวและกีฬา

ด้านการบริหารจัดการเชิงบูรณาการเพื่อรองรับการเปิดประชาคมอาเซียน

กลุ่มท่องเที่ยวมรดกโลกเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

วันที่24 มีนาคม 2558

คุณแสงจันทร์ แก้วประทุมรัสมี

การบริหารจัดการอยากเน้นให้คนในพื้นที่มีประสบการณ์และส่งเสริมการสร้างเครือข่ายได้อย่างแท้จริง

การสร้างความสัมพันธ์สามารถให้เกิดขึ้นได้จากการทำกิจกรรมการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและการสร้างความต่อเนื่อง เน้นการสร้างเครือข่ายในเขตพื้นที่กลุ่มท่องเที่ยวมรดกโลกเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเชิงนิเวศเน้นการแบ่งพื้นที่ในมิติของการทำงานร่วมกันว่ามีศักยภาพด้านไหน อาทิทางกลุ่มท่องเที่ยวมหัศจรรย์สองสมุทร ทางอันดามันเด่นในเรื่องทรัพยากรธรรมชาติ อาจเน้นเรื่องการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ ในกลุ่มอารยธรรมล้านนาและภาคเหนือเด่นเรื่องการท่องเที่ยวสุขภาพ อาจสามารถทำให้เป็นระดับ World class ได้ เป็นต้น สิ่งที่อยากจะฝากไว้ในด้านการปฏิรูปการท่องเที่ยวและกีฬาจะสามารถไปด้วยกันได้อย่างไร ขอยกตัวอย่างที่ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมถูกทำลาย เช่นที่เชียงใหม่ เมื่อช่วงวันที่ 23 มีนาคม ที่ผ่านมา ไปประชุมพบว่าเมืองเชียงใหม่นั้นเหมือนเมืองที่ถูกปกครองไปด้วยหมอกมลพิษ พบทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมถูกทำลายมากขึ้น มีนักท่องเที่ยวเข้ามาที่ภาคเหนือจำนวนมาก ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในวิถีชีวิตในพื้นที่ที่เคยอยู่ ซึ่งพบว่าบางอาชีพอาจทำอาชีพที่เชื่อมโยงกับธุรกิจได้ แต่บางอาชีพนั้นต้องรับผลกระทบในเรื่องขยะ ความสะอาด และความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน เราจะปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงได้อย่างไรและคนในพื้นที่จะไม่สามารถต่างคนต่างอยู่ได้เหมือนเดิม ต้องทำงานร่วมกันมากขึ้น

ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์

ได้กล่าวถึงการจัดประชุมเมื่อวันที่ 23 มีนาคม ว่าเป็นการประชุมที่ดี และมีเป้าหมายในการนำเสนอผลงานในวันที่ 25 มีนาคม โดยจะมีการจัด Workshop อีกชั่วโมงหนึ่ง จึงอยากขอให้ทุกท่านคิดว่าจะนำเสนออะไรในวันที่ 25 มีนาคม อยากให้ดูไปที่ลูกค้า และการตลาดแลละให้มีการคุยกันทั้งสองฝ่าย

การมองไปถึงอาเซียนต้องทำตัวเราให้เข้มแข็งก่อน และต้องหลุดจาก Comfort zone ให้ได้

ตอนทำ Workshopจะมีโค้ชที่เข้าไปช่วย ต้องถามก่อนว่าพื้นฐานของมนุษย์ที่ต้องมีคืออะไร ต้องเป็นแบบผู้นำจีนพูดไว้ คือมนุษย์ต้องมีคุณธรรม จริยธรรมคิดดีต่อสังคมหรือไม่ ถึงค่อยกระเด้งสู่ความเป็นเลิศ และต้องทำให้เป็นมืออาชีพมากขึ้น

การจะเสนออะไรมาขอให้คิดจากสิ่งที่เกิดจากความจริง อยากให้ Practical คือ Realistic and Relevance

การท่องเที่ยวต้องเน้นการสร้างประสบการณ์ในทุกเรื่อง ทั้งด้านเทคนิค คณิตศาสตร์ และหลายสิ่ง โดยก่อนอื่นทุกคนในห้องนี้ต้องมีระบบความคิดก่อน และระบบความคิดนั้นต้องสามารถสอนได้โดยหลักการนั้นต้องมีการฝึกมาทุกวัน ต้องมีการเอาตัวรอดและสามารถจัดการกับต่างประเทศได้

คุณพิชญ์ภูรีพึ่งสำราญ

คำพูดที่น่าสนใจมากคือหลักการเรื่องทุนมนุษย์ เรื่องทรัพยากรธรรมชาติ เรื่องปัญหาสิ่งแวดล้อม อย่างเชียงใหม่ เช่นปัญหาหมอกควันต้องเรียนรู้วิธีการบริหารจัดการเพื่อสามารถจัดการกับการเปลี่ยนแปลงได้

สิ่งสำคัญในการแก้ปัญหาคือทุนมนุษย์ ซึ่งเป็นหัวใจในการบูรณาการตามโจทย์ที่เห็น

คนที่ได้ถูกเลือกสรรมาแล้วคือ Training for Trainer

หัวข้อที่เรียนรู้วันนี้เกี่ยวอะไรกับเรื่องกีฬาและเรื่องท่องเที่ยว ถ้าเข้าใจเรื่องทุนมนุษย์ สำคัญมาก

การบรรยายหัวข้อ การพัฒนาทุนมนุษย์ (Capacity Building) ด้านการท่องเที่ยวและกีฬาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันสู่อาเซียน

โดยดร.จีระ หงส์ลดารมภ์

ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ ได้กล่าวถึงทุนในโลกของเราว่ามี 4 ทุน

1. ทรัพยากรธรรมชาติ - อย่างแต่ก่อนพ่อขุนรามคำแหงบอกว่าในน้ำมีปลา ในนามีข้าว แต่ปัจจุบันทรัพยากรธรรมชาติหายไปหมด เนื่องจากคนไม่มีคุณธรรม จริยธรรม จึงไม่สนใจในเรื่องทรัพยากรธรรมชาติ

2. เงิน

3. เทคโนโลยี

4. คน เป็นทุนที่สำคัญและเป็นตัวประกอบของทุนอีก 4 ทุน

ดังนั้น จึงขอให้คนในห้องนี้จับประเด็นให้ได้

การพูดเรื่องคนเพราะคนต้องการจัดการกับการเปลี่ยนแปลงให้ได้

การเปลี่ยนแปลง (Change) เพราะเหตุใดทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource) จึงสำคัญกว่าปริมาณ (Quantity) มนุษย์

- ให้ลองศึกษาดูว่าเหตุผลที่ลีกวนยูเก่งเพราะอะไรคำตอบคือเพราะลีกวนยูเป็นผู้มีปัญญาและเห็นว่าคนคือทรัพยากรมนุษย์ที่มีค่ามากที่สุดขององค์กรส่วนอีกท่านที่อยากให้ดูเป็นตัวอย่างคือคุณพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา ท่านทำงานทุกวัน เน้นเรื่องคนและปรัชญา ไม่ได้มองคนแค่การบริหารงานบุคคล แต่ต้องรู้จักให้คนคิดเป็น คือการรู้เหตุและรู้ผล เรียกว่าการมีปัญญา

ถ้าหากจะทำการท่องเที่ยวในอาเซียนจะต้องรู้ว่า การท่องเที่ยวในอาเซียนเกิดขึ้นเพราะสาเหตุใด

- ดูตัวอย่างประเทศสิงคโปร์ ว่ามีรายได้ประชาชาติเหนือกว่าไทย 11 เท่า ถามว่าเขาทำได้อย่างไร

- ขอให้ทุกคนเรียนรู้ไปเรื่อย ๆ เน้นเรื่องการใฝ่รู้ มนุษย์เราสำคัญสุดเพราะมนุษย์มีศักยภาพที่อยู่ข้างในเราต้องนำออกมาให้ได้

- การสร้างเครือข่าย (Networking) ต้องให้เกียรติซึ่งกันและกัน

- วันนี้เราจะมีความรู้อะไรใหม่ ๆ 1 เรื่อง ให้เขียนว่าได้เรียนรู้อะไรจากที่ประชุม 2 เรื่อง ให้คิดและสังเคราะห์ให้ดี

- สิ่งที่เสนอต้องมีโอกาสสำเร็จ ไม่ใช่เสนอแล้วขึ้นหิ้ง

- สร้างให้มีบรรยากาศกับการเรียน คือให้มีการปะทะกันทางปัญญา ให้ออกความเห็น และให้เห็นโอกาสทางปัญญา

- เราจะสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ได้จริงหรือไม่ อย่างปัจจุบัน Social Media กลายเป็นฐานที่สำคัญ

- ต้องคิดมูลค่าเพิ่มที่เกิดขึ้นว่าคืออะไร

HR Architecture

HR Architecture เป็นกระบวนการการเรียนรู้ที่มีรากฐานมาจากการศึกษา สุขภาพอนามัย ครอบครัว และสื่อมวลชน ฯลฯ ดังนั้นจึงต้องคิดให้เป็น และมีระบบความคิดให้ดี เพื่อให้สังคมไปรอด

วิธีการคือ

- อย่าหยุดการเรียนรู้ ให้ล้างความล้มเหลวของครอบครัว ฝึกหาการหาความรู้ร่วมกันถ้าการศึกษาดีจะช่วยลดปัญหาความเหลื่อมล้ำและยากจนการมีความเข้าใจโลกาภิวัตน์ความเข้าใจเรื่องคอรัปชั่น ได้นั้น ก็ขึ้นอยู่กับทุนมนุษย์ทั้งนั้น

- HR Architecture คือการออกแบบสถาปนิกตั้งแต่เกิดถึงตาย และถ้ามีผลจากการมีทุนมนุษย์ที่ไม่ดีจะทำให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ได้

- 8K's5K's คือทุนด้านการพัฒนาคน ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการต่อยอดทางการท่องเที่ยว

ไม่ว่าธุรกิจใดก็ตาม เราต้องทำสิ่งต่าง ๆ ต่อไปนี้

- เราต้องปรับทัศนคติให้ได้ก่อนว่าเราต้องเป็น World class และมีความเป็นสากล มีมาตรฐานด้านอาเซียน มีการเข้าสังคม และมีมารยาทในการเข้าสังคม

- กระบวนในการทำงานของ ดร.จีระ ต้องเน้นการทำวิจัยก่อน โดยหาคนที่มีความรู้ และสร้างเครือข่ายให้ต่อเนื่อง ต่อเนื่อง และต่อเนื่อง

- ก่อนตายให้เราทิ้งมรดกไว้บ้าง

- Activity กับ Strategy ต้องไปด้วยกัน ให้มีเป้าหมายเพื่อความยั่งยืน และทำให้คุ้มค่าประเทศไทยจึงสามารถมี Wealth เพิ่มขึ้น

8K's 5K's

8K's5K's เป็นทุนมนุษย์ - เราต้องมีเครือข่าย คำว่าทุนมนุษย์เป็นพฤติกรรมของแต่ละคนที่อยู่ในห้องนี้K 1 เป็นตัวแม่ K 2 – 8 เป็นตัวลูก

การสร้าง 8K'sและ 5K's คือ

- ต้องมีการเติบโตที่ดี

- ต้องมี Purpose และ Meaning เพราะ เรื่องคน เราทำงานทุกเรื่อง ต้องไม่มุ่งหวังเงิน มุ่งหวังตำแหน่งที่เกินไป แต่ต้องมุ่งเน้นการมีสุขภาพที่ดี

- การทำงานต้องดูว่าทำเพื่ออะไร ให้ทำงานในสิ่งที่ชอบ ให้สำรวจตัวเองว่าชอบงานที่ทำอยู่หรือไม่ หรือทำไปเพื่อความอยู่รอด

- ต้องมีศักยภาพในการหาความรู้ ข้าราชการดีจะช่วยประเทศได้แน่นอน

- การทำงานต้องรู้เป้าหมายคือ Purpose and meaning รับใช้เจ้านายหรือรับใช้ประชาชน ชุมชนเท่านั้นที่เป็นใหญ่ ต้องให้คนไทยเห็นคุณค่าของประชาชน

- ทุนแห่งความยั่งยืนคือพฤติกรรมของคนในห้องนี้ ถ้าทำวันนี้แล้วจะต้องสำเร็จในอนาคต มีความต่อเนื่อง ต่อเนื่องและต่อเนื่องหรือไม่

- การสร้างให้เกิดความยั่งยืนในอนาคต อย่างอาเซียนเป็นตัวสร้างความเป็นเลิศได้ดี

- ประเทศไทยเก่งในการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ จะแก้ไขอย่างไร

- อนาคตเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมเปลี่ยนแปลง จะเอาความรู้ที่ไหน

5K's

- ทุนทางความคิดสร้างสรรค์

- ทุนทางความรู้

- ทุนทางนวัตกรรม

- ทุนทางอารมณ์

- ทุนทางวัฒนธรรม

วัฒนธรรมมีเป็นแสนล้าน และวัฒนธรรมคือสิ่งที่ต้องอยู่ในสายเลือดของเรา มนุษย์เป็นคนสร้างวัฒนธรรม แต่มนุษย์เอาวัฒนธรรมเป็นโบราณวัตถุ

การสร้างภาวะผู้นำ

- อย่าวิตกกับวิกฤต

- อย่าทำแล้วหยุด

- อย่ารอให้อนาคตมาถึงเรา

- บริหารความไม่แน่นอน อย่าบริหาร Change แต่ให้คาดคะเน Change ให้ได้

- วินัยเป็นเรื่องสำคัญ

- ต้องมีความรู้ต่อเนื่อง

- อย่าให้ตัวเองเป็น Command & Control

- กระตุ้นให้คนอื่นเป็นเลิศ และให้ Benchmark กับทั่วโลก สร้าง Platform ให้คนอื่นเดิน

- Leader ในขณะนี้คือ Servant Leader

- สร้างโอกาสใหม่ ๆ

- จังหวะเข้าออกและ Speed สำคัญที่สุด

- การตัดสินใจที่ดี

- การทำงานเป็นทีม

การคัดเลือกหัวข้อ

1. ให้เลือกหัวข้อที่ดีก่อน – ให้ดูว่าทุกเรื่องที่เลือกมานั้น อะไรสำคัญที่สุด ไม่ใช่สำคัญต่อตัวเองเท่านั้น แต่ต้องสำคัญต่อองค์กร สำคัญต่อชุมชน และสำคัญต่อประเทศ

2. ทำให้เกิด Action Plan ต้องกล้าตัดสินใจและรับผิดชอบใน Action Plan

3. อย่าสื่อสารแบบกำกวม

4ต้องนึกว่าจะลงทุนอะไร เพื่อให้ได้อะไร

5. Networking หรือ Combination สำคัญ อาทิ การประชุมที่มีประสิทธิภาพอย่างที่ Google ทำคือให้ที่ประชุมออกความเห็นและแบ่งปันร่วมกัน ให้ทุกคนมีส่วนร่วม โดยให้ประธานพูดด้วย แต่ไม่มีการโหวต

Networking อันตรายที่สุดคือHonor อย่าง ข้าราชการในปัจจุบันต้อง Honorมีการยกย่องและให้เกียรติให้เปรียบเทียบทุนมนุษย์กับ Peter Drucker และใช้ 8K's 5K's กับการทำงานในอนาคต

6. ต้องมองโอกาสว่าไม่ใช่ปัญหา อาทิ การนำเอามรดกโลกไปสร้างมูลค่าเพิ่ม

คุณพิชญ์ภูรี พึ่งสำราญ

ที่เรามาอยู่ร่วมกันคือฝึกการรวมพลัง และเอาชนะอุปสรรค

ต้องมีวิธีการคิดร่วมกัน ทำร่วมกัน และแบ่งปัน (Share) กัน ต้องรู้จักสลับการเล่นบทพระเอก และพระรอง

การรวมพลังของคนจึงต้องคิดโครงการเพื่อสามารถแก้ปัญหาได้ ต้องก้าวข้ามอุปสรรค และสร้างสรรค์สิ่งใหม่

การสื่อสารคือการประชุมที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงต้องมีจังหวะเวลา และต้องนำมาใช้ และคิดอยากทำอะไรให้เสนอเข้ามาในกลุ่ม

การบรรยายพิเศษหัวข้อ "กลยุทธ์การตลาดสร้างมูลค่าเพิ่มการท่องเที่ยวและกีฬาไทยก้าวไกลสู่อาเซียน"

โดย ดร.ละเอียดศิลาน้อย

การท่องเที่ยวเป็นเรื่องที่โตคนเดียวไม่ได้ จำเป็นที่จะต้องสร้างเครือข่ายร่วมกัน อาทิ การทำเส้นทางการท่องเที่ยว (Routing) การใช้ประสบการณ์จากการเติบโตด้านการท่องเที่ยวมาเป็นระยะเวลานาน จึงน่าจะนำมาใช้ประโยชน์ด้านนี้ได้

ทดสอบทายใจทางจิตวิทยา

1. ให้เวลานาทีครึ่งวาดรูปตุ๊กตาตัวคนโดยใช้องค์ประกอบคือสามเหลี่ยม สี่เหลี่ยม วงกลมอะไรก็ได้รวมกัน 10 ชิ้น

2. ใส่เลขศูนย์ไปข้างหลังตัวเลข และให้ใส่เปอร์เซ็นต์ข้าง ๆ

เฉลย

1. สามเหลี่ยมหมายถึงคิดเรื่องงานกี่เปอร์เซ็นต์

2. สี่เหลี่ยมหมายถึงคิดเรื่องเงินกี่เปอร์เซ็นต์

3. วงกลมหมายถึงคิดเรื่องเซ็กส์กี่เปอร์เซ็นต์

การตลาดคืออะไร คือการสนองความต้องการของลูกค้าด้วยสินค้าของเรา

ความต้องการของลูกค้าคือ Needs and Wants

1. Needs คือ ความจำเป็นที่ต้องใช้สินค้าและบริการนั้น ๆ

2. Wants คือ ความต้องการในการใช้สินค้าและบริการการ สามารถนำมาผสานกับวัฒนธรรม (Culture)

ลูกค้าคือใคร

กลุ่มพลังทางการท่องเที่ยว

1. นักท่องเที่ยว

2. ผู้ประกอบการธุรกิจทางด้านสินค้าและบริการ

3. รัฐบาลในประเทศนั้น

4. ชุมชนในแหล่งท่องเที่ยว

นักท่องเที่ยวต้องการอะไร

1. ความสุข

2. ความประทับใจ

รัฐบาลต้องการอะไร ต้องการเครือข่าย

ชุมชนต้องการอะไร ต้องการแสดงและโชว์ความภาคภูมิใจ

อุตสาหกรรมท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมผสมที่ต้องเชื่อมกับส่วนต่าง ๆ

- เป็นความไม่มีตัวตน

- เป็นส่วนที่ต้องบูรณาการกับส่วนอื่น ๆ

- เป็นเสมือนโซ่ ต้องดูว่าโซ่มีขีดจำกัดที่ทำให้โซ่ขาดอยู่ตรงไหน การท่องเที่ยว ทุกโซ่ต้องดีหมด ห้ามพลาดจุดใดจุดหนึ่ง

- ต้องทำเครือข่ายให้เข้ามาทำงานร่วมกัน คนไหนอ่อนต้องพัฒนาให้เข้ามาอยู่ด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็น คนนวด แท็กซี่ โรงแรม ร้านอาหาร เนื่องจากการท่องเที่ยวเป็นความหลากหลาย และคำตอบหายาก

- การท่องเที่ยวไม่รวยเร็ว แต่ไม่จน สามารถทำได้เรื่อย ๆ เป็นลักษณะน้ำซึมบ่อทราย

นักท่องเที่ยวมาทำอะไรบ้าง

1.ผักผ่อน

2. ธุรกิจ

การกีฬาสามารถรวมอยู่ในการท่องเที่ยวได้แต่ไม่ใช่เพื่อการแข่งขันเพราะต้องเสียภาษีไม่ใช่นักท่องเที่ยว

3. ญาติ/เพื่อน

4. ภารกิจพิเศษ

5. ประชุม

แรงจูงใจในการท่องเที่ยว

(1) สิ่งจูงใจ (Motivators)

–ทางกายภาพ Physical - ลดความเครียด

–ทางวัฒนธรรม Cultural - สนองความอยากรู้

–ทางบุคคล Interpersonal - พบเพื่อนใหม่ ๆ

–ทางสถานภาพและชื่อเสียง Status and Prestige – การพัฒนา ได้รับยกย่อง

(2) ปัจจัยผลักดันและดึงดูด Push and Pull Factors

ปัจจัยผลักดัน Push Factors

–สุขภาพอนามัย

–ความอยากรู้อยากเห็น

–ความพึงพอใจ

–ความเชื่อและศรัทธา

–ธุรกิจและวิชาการ

–เพื่อนฝูงและญาติ

–เกียรติภูมิ และความมีหน้ามีตา

ปัจจัยดึงดูด Pull Factors

*แหล่งศิลปวัฒนธรรม

- โบราณสถาน

- ประวัติศาสตร์

- พิพิธภัณฑ์

- เขตชนพื้นเมืองดั้งเดิม

- สถานที่สำคัญ ทางการเมือง

- สถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียง

- ศาสนสถานที่สำคัญ ๆ ทั้งเก่าและใหม่

* ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี

–งานวัฒนธรรมหรืองานประเพณี

–ศิลปกรรมแขนงต่าง ๆ

–หัตถกรรม

–ศิลปการแสดงและการดนตรี

–ภาษา

* ลักษณะทางกายภาพ

– สภาพภูมิอากาศ

–สภาพทางทัศนียภาพ

* ชีวิตสัตว์ป่า

* สิ่งบันเทิงและเริงรมย์

* อื่น ๆ – ความสุภาพ สะดวกสบาย ความปลอดภัย

สินค้าทางการท่องเที่ยวมีลักษณะพิเศษคือ เป็นสินค้าที่จับต้องไม่ได้ ดังนั้น Employee ทางการท่องเที่ยว จึงต้อง เนียบ หล่อ สมาร์ท ดังนั้นเราจึงต้องหาความโดดเด่นให้ได้

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว (การเรียงตามลำดับความสำคัญ)

1. ความปลอดภัย

- ต้องสร้างให้เกิดความรู้สึกปลอดภัย ซึ่งความรู้สึกปลอดภัยนั้นสำคัญกว่าความปลอดภัย

- ตัวอย่างประเทศที่รู้สึกว่าปลอดภัย เช่น สวิสเซอร์แลนด์ สิงคโปร์ ญี่ปุ่น

2. การเดินทาง

- สังเกตได้ว่าเมื่อเส้นทางการเดินทางเปลี่ยน เส้นทางการท่องเที่ยวเปลี่ยนตาม

- ต้องคำนึงถึงการเดินทางที่สะดวก

3. การซื้อของ

- เป็นส่วนที่สะท้อนการจ่ายเงินมากที่สุดในวงจรของการท่องเที่ยวถึง มีสัดส่วน 30 %

- นักท่องเที่ยวมาแล้วซื้ออะไรกลับ แต่บางครั้งการท่องเที่ยวก็ไม่ได้ก่อให้เกิดรายรับได้เท่าที่ควรจะเป็น เช่น ทัวร์ศูนย์เหรียญของจีนกำลังมีปัญหาว่าสร้างรายรับให้การท่องเที่ยวได้คุ้มค่าจริงหรือไม่

4. ที่พัก

- การจ่ายเงินมีสัดส่วน ประมาณ 28%

5. อาหาร 16 %

- การจ่ายเงินมีสัดส่วน ประมาณ 16%

6. แหล่งท่องเที่ยว / กิจกรรม

- การจ่ายเงินมีสัดส่วน ประมาณ 5 %

7.บริการท่องเที่ยว/สิ่งอำนวยความสะดวก

8.สถานบันเทิง

ทิศทางการพัฒนาสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวโดย

1. Value Creation

2. Value Added

3. Value Diversity

เมืองไทยเน้น

1. Sustainable

2. World Class

3. Network

การท่องเที่ยวโตคนเดียวไม่ได้ ต้องเชื่อมโยงให้ได้หมด จึงจำเป็นที่จะต้องดูเส้นทางการพัฒนาและขีดจำกัดในการรองรับทางการท่องเที่ยวด้วย

การตลาดประกอบด้วย 3 ยุค

ยุค 1.0 เป็นการตลาดที่ยึดสินค้าเป็นสำคัญ เน้นการลดต้นทุนการผลิตให้ต่ำที่สุด และขายในราคาถูกเพื่อให้ลูกค้าจำนวนมากซื้อได้

ยุค 2.0เป็นยุคที่การตลาดเน้นความสำคัญของผู้บริโภค หรือดูลูกค้าเป็นสำคัญ เน้นการตอบสนองความต้องการที่หลากหลาย ทำให้เกิดสินค้าและบริการมากมาย แต่เป็นลักษณะของการสื่อสารทางเดียวระหว่างกิจการถึงผู้บริโภค

ยุค 3.0เป็นยุคการตลาดที่เน้นเรื่องคุณค่าของสินค้าและบริการ การขับเคลื่อนด้วยค่านิยม และการเข้าถึงความคิด จิตใจ และจิตวิญญาณของผู้บริโภค ทั้งนี้ผู้บริโภคสามารถสื่อสารและแสดงความคิดเห็นต่อสินค้าและบริการได้ เรียนว่าเป็นการสื่อสารสองทาง ทำให้ต่อมา Social Media กลายเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการสะท้อนความต้องการแท้จริงของผู้บริโภค ดังนั้นการตลาดยุคใหม่นี้จึงมุ่งเน้นที่การสร้างสรรค์ความยั่งยืนของธุรกิจที่รับผิดชอบต่อผู้บริโภค สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยเน้นการพัฒนาองค์ความรู้ เพื่อพัฒนาบุคลากรส่งต่อไปยังคนรุ่นหลังต่อไป

สิ่งสำคัญของการตลาดในยุคปัจจุบันคือการตลาด Online ประกอบด้วย

- Website เว็บไซต์

- Social Media สื่อสังคมออนไลน์

- Co-creation ที่ลูกค้ามีส่วนร่วมในการทำสินค้าเอง

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี