ความเห็น


ทีมงานวิชาการ Chira Academy

การอภิปรายเรื่อง "ท่องเที่ยวและกีฬากับแนวทางการสร้างเครือข่ายเชื่อมโยง
สู่อาเซียน"

หัวข้อ เส้นทางวัฒนธรรมกับการสร้างเครือข่ายท่องเที่ยวมรดกโลกเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

โดย รศ.ดร.มังกรทองสุขดี ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดสุโขทัย

การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ปัจจัยสำคัญคือด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งมนุษย์นั้นมีความเกี่ยวข้องอยู่เสมอมนุษย์ยังคงมีความรู้สึกรัก ชอบ เกลียดชัง

เรื่องที่เกี่ยวข้องกับการสร้างความสัมพันธ์ การเป็นกัลยาณมิตร เราต้องมีความชัดเจน ทำตัวให้ถูกต้องและเหมาะสมต้องสร้างให้ทุกคนมีความภาคภูมิใจ ศึกษาเรื่องประวัติศาสตร์ท้องถิ่น อาทิ ประวัติเมืองบางขลัง จังหวัดสุโขทัยนั้นเป็นจุดสำคัญที่สุดของความเป็นชาติไทย คือพ่อขุนบางกลางข้าว(พ่อขุนบางกลางหาว) กับพ่อขุนบานเมือง (พ่อขุนผาเมือง) องค์หนึ่งตีศรีสัชนาลัย องค์หนึ่งตีสุโขทัย

ปรากฎในหลักศิลาจารึกหลักที่ 2 หรือจารึกวัดศรีชุม ของกรุงสุโขทัย ได้กล่าวถึงเมืองบางขลังเป็นเมืองโบราณนับพันปี กล่าวถึง พ่อขุนผาเมือง และ พ่อขุนบางกลางหาว ร่วมกันปราบกบฏขอมสบาดโขลญลำพง และมีข้อความกล่าวถึงเมืองบางขลัง ในด้านที่ 1 บรรทัดที่ 24 ว่า ...พล พ่อขุนผาเมืองเจ้าเมืองราด พาพ่อขุนผาเมืองผดาจกันและกัน พ่อขุนบางกลางหาวได้เมืองศรีสัชนาลัย พ่อขุนผาเมืองเจ้าเมืองราด เอาพลมา...บางขลังเวนบางขลังแก่พ่อขุนผาเมือง แล้วพ่อขุนผาเมืองเอาเม้อเมืองราด เมืองสากอได... เมืองบางขลังโบราณ จะร้างไปเมื่อใดไม่มีหลักฐานแน่ชัด ตามแหล่งที่ตั้ง ทางด้านทิศตะวันตก ติดกับเทือกเขาเล็กๆที่ชาวบ้านเรียกว่า เขาเดื่อ หรือเขาวงเดื่อ ณ ที่นั้นมีซากแหล่งศิลาแลง และโบราณสถานอยู่ เชื่อกันว่า เมืองบางขลังเป็นเมืองหน้าด่าน หรือเมืองนักรบของเมืองเก่าสวรรคโลก (ศรีสัชนาลัย) ต้องทำศึกกับชาวล้านนา และเมืองอื่นทั่วๆไป

เพราะมีสุโขทัยจึงมีอยุธยา มีรัตนโกสินทร์ มีประเทศไทยเกิดขึ้นถ้าจะชี้นำการสร้างเครือข่ายว่าจะไปที่ไหน ขอให้ไปพบชาวบ้านแล้วให้เขาเล่าความภูมิใจในถิ่นกำเนิดของเขาจะเป็นการสร้างเครือข่ายที่ดีอย่างหนึ่ง

ในประวัติศาสตร์สุโขทัย มีบุคคลทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญหลายท่าน อาทิ พ่อขุนรามคำแหงมหาราชสมเด็จพระแม่ย่า (นางเสือง) มีบุตรชาย 2 คนเป็นกษัตริย์มหาราชทั้งคู่ คือพ่อขุนบานเมืองและพ่อขุนรามคำแหง

ปัจจัยสำคัญคือการสร้างให้มีปฏิสัมพันธ์ ระหว่างมนุษย์ กับมนุษย์ และมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม การมีคุณธรรมของคนไทย นำสู่การสร้างวัฒนธรรมไทย

สมัยสุโขทัยมีการสร้างกิจกรรมและประเพณีที่สื่อถึงการนึกถึงคุณของสิ่งแวดล้อม อาทิ การเผาเทียนเล่นไฟ การลอยกระทง เป็นการแสดงถึงการให้ความสำคัญกับน้ำที่มีประโยชน์ ดิน น้ำ ลม ไฟ มีประโยชน์ต้องสร้างให้คนระลึกถึงพระคุณของพระแม่คงคา พระแม่ธรณีพระแม่โพสพ

การอภิปรายเรื่อง "ท่องเที่ยวและกีฬากับแนวทางการสร้างเครือข่ายเชื่อมโยง
สู่อาเซียน"

หัวข้อ กรณีศึกษาด้านการพัฒนาชุมชนเชื่อมโยงสู่อาเซียน

โดย คุณกฤศดา ธีราทิตยกุล

การท่องเที่ยวชุมชนเป็นประเด็นที่หลายประเทศเริ่มให้ความสำคัญมากขึ้นเรื่อย ๆ โดยเฉพาะกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้ว เนื่องจากชุมชนนั้นเป็นเจ้าของและได้รับผลประโยชน์โดยตรง

ในกลุ่มประเทศอาเซียนทั้ง 10 ประเทศนั้นยังมีความแตกต่างทางเศรษฐกิจ การเกิดความเหลื่อมล้ำทางสังคมและวัฒนธรรมมาก ยังคงมีความแตกต่างทั้งประเทศที่ร่ำรวย และประเทศที่ยากจน

ในมุมของการท่องเที่ยวแบบเดิมจะสามารถช่วยอะไรได้หรือไม่

จากตัวเลขในปี พ.ศ. 2533 พบว่าตัวเลขการท่องเที่ยวได้เขยิบขึ้น นำไปสู่ความแตกต่างเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้นเช่นกัน ในส่วนอาเซียนเมื่อการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นก็ส่งผลต่อปัญหาทางด้านวิกฤตสิ่งแวดล้อมที่เห็นชัดขึ้นเช่นกัน สิ่งที่น่าสนใจในเรื่องการการท่องเที่ยว (Tourism) ก็คือความรับผิดชอบต่อการท่องเที่ยว (Responsible Tourism) การท่องเที่ยวเป็นอีกทางเลือกที่แก้ปัญหา มีองค์กรพัฒนาเอกชนเนเธอร์แลนด์ ฟิลิปปินส์ ไทย อินโดนีเซียที่ช่วยในการผลักดันชุมชน แลสร้างความสัมพันธ์การท่องเที่ยวชุมชนอย่างมีส่วนร่วม มากขึ้น

มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม โครงการท่องเที่ยวเพื่อชีวิตและธรรมชาติ

การท่องเที่ยวโดยชุมชน คือการท่องเที่ยวที่คำนึงถึงความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม สังคม และวัฒนธรรม กำหนดทิศทางโดยชุมชน จัดการโดยชุมชนเพื่อชุมชนและชุมชนมีบทบาทเป็นเจ้าของมีสิทธิในการจัดการดูแล เพื่อให้เกิดการเรียนรู้แก่ผู้มาเยือน (โครงการท่องเที่ยวเพื่อชีวิตและธรรมชาติ, 2540)

ในช่วงแรก ๆ ได้พยายามเข้าไปดูแลจัดการการท่องเที่ยวให้ชุมชนในเมืองเรียนรู้คนที่อยู่นอกเมือง พบได้ว่าในช่วงแรก ๆ นั้นชุมชนแทบจะไม่มีความภูมิใจในการแสดงออกเลย ต่อมาจึงสร้างการกระตุ้นให้ชุมชนเป็นแหล่งให้ผู้คนมาสนใจเรียนรู้มากขึ้น ใช้การท่องเที่ยวช่วยในการบริหารจัดการชุมชน

ด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชนของฟิลิปปินส์และอินโดนีเซียนั้นมีความคล้ายคลึงกัน คือมีความหลากหลายทางชาติพันธุ์ และประวัติศาสตร์ ทั้งในเรื่องนโยบายและการพัฒนาที่ประสบความสำเร็จ มีการจัด International Conference โดยชุมชนเป็นผู้จัดการ มีการเชิญ Speaker จากที่ต่าง ๆ รวมกันเป็น Guest Speaker แต่จำนวนนักท่องเที่ยวนั้นยังไม่สูงมาก ในเรื่อง CBT การท่องเที่ยวโดยชุมชนยังมีน้อยอยู่ที่นำสู่การพัฒนาชุมชน อย่างองค์กรที่อยู่ในอินโดฯ ชื่อ Indonesia Conservation Network มีการให้ชุมชนปรับเป็นพื้นที่ที่สามารถให้มีการศึกษาร่วมด้วย

ในกลุ่มประเทศลาว กัมพูชา เวียดนาม เป็นกลุ่มที่เริ่มต้นเรื่องการท่องเที่ยวค่อนข้างช้า จึงหันมามุ่งเรื่องการเปิดตลาดและเปิดตัวเองสู่ภายนอก โดยใช้วิธีการรับการท่องเที่ยวจากต่างประเทศมาแล้วค่อยมาพัฒนาการท่องเที่ยวในประเทศอีกที ปัจจุบันจำนวนนักท่องเที่ยวลาวเพิ่มจาก 7 แสนคน เป็น 2.5 ล้านคน มีการท่องเที่ยวในเมืองสำคัญซึ่งเป็นเมืองมรดกโลก อาทิ หลวงพระบาง วังเวียง เวียงจันทร์ ปักเซ ที่สามารถรับนักท่องเที่ยวจำนวนมาก การหันไปพัฒนาชุมชนเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม และจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อปกป้องสัตว์ป่า พบว่ามีองค์กรเอกชนที่มีโครงการจำนวนมากที่ช่วยในการดูแลรักษาสัตว์ป่า โดยมีการจัดการการท่องเที่ยวขึ้นมาเพื่อดูแล

ประเทศกัมพูชา ลาว เวียดนาม เป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจไม่ค่อยจะดีนัก ต้องได้รับความช่วยเหลือจากองค์กรเอกชนซึ่งในระยะหลังกัมพูชาเริ่มให้ความสนใจนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น

คนในอาเซียนมีจำนวนคน 600 ล้านคน ประมาณ 9 % ของประชากรโลก หากรวมประชากรในประเทศ ASEAN กับอีก 6 ประเทศคู่เจรจา (จีน เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น อินเดีย ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์) ก็จะมีประมาณ 3,284 ล้านคน ครึ่งหนึ่งของประชากรโลกการท่องเที่ยวรวมในอาเซียนมีอยู่ 90 ล้านคน คนกลุ่มใหญ่ในอาเซียนคือกลุ่ม GMS ไทยมี 26 ล้านคน

ก่อนที่จะไปอาเซียนอยากให้มองที่ GMS เราสามารถทำให้เป็นศูนย์กลางเกิด Win-Win Situation อยากให้มองถึงปัญหาด้านการท่องเที่ยว การทำลายสิ่งแวดล้อมและการทำลายวัฒนธรรมด้วย

ลาว

ส่วนดีคือการที่ชุมชนสามารถจัดการเองได้ ชุมชนจะมองภาพท่องเที่ยวที่เป็น Mass อย่างลาวก็ได้ ซึ่งลาวก็มีโอกาสที่จะพัฒนาศักยภาพให้ยั่งยืน เป็นการสร้างโอกาสให้เกิดความเคารพหรือวัฒนธรรม

กัมพูชา

เราจะมองภาพไปที่ อังกอร์วัด นครวัด นครธม กัมพูชามีชุมชนจำนวนมากรองจากประเทศไทย มีชุมชนเกือบ 200 ชุมชน

ที่กัมพูชามี 50 ชุมชน ใช้วิถีชีวิตและเครื่องมือไม่เฉพาะอังกอร์วัด

มาเลเซีย

ชุมชนเป็นลักษณะโฮมสเตย์ มีเกือบทุกรัฐ มีการจัดการแบบเอกชนไม่ใช่แบบชุมชนทีเดียว การจัดการแบบชุมชนมีความยุ่งยากแต่ยั่งยืน และรัฐบาลให้การสนับสนุนในการลงทุนให้โฮมสเตย์โดยให้ชุมชนมายืมเงินไปลงทุน

บรูไน

รายได้ส่วนใหญ่เป็นก๊าซ และออย ไม่ใช่มาจากทางการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวเป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น การท่องเที่ยวเป็นในลักษณะการเป็นสมาชิกของกลุ่มอาเซียน มีบรูไน อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ ที่มีการผลักดันการท่องเที่ยวไปด้วยกัน

สิงคโปร์

มี Green Tourism , Responsible Tourism , Casino ,F1 ที่ประสบความสำเร็จ อยากให้ศึกษาว่าสิงคโปร์มีการกระจายท่องเที่ยวได้อย่างไร

เมียนมาร์

พม่าเพิ่งเปิดประเทศและเริ่มใหม่ เรื่อง CBT จึงใช้การพัฒนาชุมชนผ่านการท่องเที่ยว คือ Community Development Through Tourism

กลุ่มไทย อินโดฯ ฟิลิปปินส์ คนในชุมชนมีความเข้มแข็งมากขึ้น สามารถอยู่ได้ด้วยตนเอง

NGOs สามารถพึ่งตนเองได้ ในหลายชุมชน มีรายได้ ปีละหลายล้านเด็กในชุมชนได้เรียนรู้และได้ถ่ายทอดวัฒนธรรมผ่านการแสดง

นักท่องเที่ยวต่างชาติมี 10 % ที่สนใจการท่องเที่ยวโดยชุมชน แม่กำปองถือว่าเป็นตัวอย่างที่คลาสสิกมากมีบริษัทต่างประเทศเข้ามาอยู่ในชุมชน ชุมชนเข้มแข็ง ชุมชนมีส่วนร่วมในการท่องเที่ยว การจะเปิด Eco Lodge ต้องผ่านชุมชนหมดเลย การท่องเที่ยวชุมชนเป็นกรณีที่น่าศึกษามีการ Monitor ติดตามสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมตลอด

ลาว เวียดนาม กัมพูชา จะทำอย่างไรให้ยั่งยืน และจะไปต่อ

องค์กรกลุ่มประเทศเหล่านี้พยายามแก้ปัญหาอยู่ สามารถสร้างมาตรฐานการท่องเที่ยวชุมชนออกมา มีการเช็คจำนวนนักท่องเที่ยวว่ามีเท่าไหร่ ในส่วนของโมเดลสุดท้ายคือ มาเลเซีย สิงคโปร์ บรูไน เป็นเศรษฐกิจดี ไม่ต้องการ Tourism มากส่วนใหญ่เป็นแบบ Domestic คือ ไปพักด้วยกัน

การเปิดอาเซียนในด้านสังคม วัฒนธรรม ความมั่นคง และทหาร การสร้างโดยชุมชน การขาดความยั่งยืน ชุมชนแบบไทยเป็นแบบไหน จะออกมาเป็นประเทศเพื่อนบ้านเป็นแบบไหน

คุณพิชญ์ภูรี

ชุมชนจะสามารถแก้ไขปัญหาได้ ให้นำการท่องเที่ยวชุมชนมาแก้ปัญหา

ด้วยวิถีชีวิตอาหาร เสื้อผ้า ชุมชนเหล่านี้จะมีเสน่ห์

ดร.จีระหงส์ลดารมภ์

เสนอให้ไปวิจัยบทเรียนต่อว่าเอา Networking ไปใช้หรือไม่ มีบทเรียนหรือไม่ เชื่อมกับอาเซียน GMS ให้เรียนรู้จากเขาได้ ต้องการศึกษาจุดอ่อน จุดแข็ง ความล้มเหลว ความสำเร็จด้วย ต้องพยายามเรียนรู้ซึ่งกันและกันถ้าพบว่าโปรเจคขาดอะไรบางอย่าง อาจให้นักธุรกิจ ชุมชน ราชการที่มี Mindset ที่เหมาะสมเป็นคนนำได้

การผนึกกำลังความหลากหลาย ต้องปฏิบัติด้วยความระมัดระวังและให้มีการแบ่งปันกันอย่างสมดุล เอาความรู้ไปใช้

คุณพิชญ์ภูรี

การมองโอกาสในแวดวงการท่องเที่ยวและกีฬา สามารถนำเอาองค์ความรู้ในเรื่องโอกาส การท่องเที่ยวเชิงกีฬาไปใช้

การอภิปรายเรื่อง "ท่องเที่ยวและกีฬากับแนวทางการสร้างเครือข่ายเชื่อมโยง
สู่อาเซียน"

หัวข้อการสร้างมูลค่าเพิ่มจากการท่องเที่ยวเชิงกีฬาเชื่อมโยงสู่อาเซียน

โดย ดร.ชัยนิมากร

นายกสมาคมการจัดการกีฬาแห่งประเทศไทย

ประธานกรรมการอำนวยการบริษัทในเครือแกรนด์สปอร์ต

ท่องเที่ยวและกีฬาเชื่อมสามารถนำมาต่อกันได้อย่างไร

ถ้าพูดถึงเรื่องการกีฬาโดยทั่วไปนั้น จะนึกถึงการไปดูการแข่งขัน การมาพักโรงแรมและดู/เล่นกีฬา จึงอยากให้ไปดูตัวอย่างที่การกีฬานั้นสามารถเชื่อมโยงไปยังการท่องเที่ยวได้เช่น อังกฤษ สเปน จึงขออยากให้ศึกษาทั้ง 2 ประเทศนี้ด้วย เช่นที่สเปน เมืองบาเซโลน่า ได้เอาความหลังจากความสำเร็จมาทำให้คนชื่นชม

สำหรับประเทศไทย ภาครัฐต้องการขยายยอดรายได้จากการท่องเที่ยวจากปีละ 1ล้านล้านบาท เป็น 2 ล้านล้านบาท ถึงแม้ว่าไม่ได้เป็นตัวทำรายได้ทั้งหมดแต่กีฬานั้นสามารถช่วยให้รายได้ทางการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นได้ โดยเฉพาะกีฬาอาชีพ กีฬาที่ต้องใช้สนาม และมี ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เช่น การขี่จักรยานไตรกีฬา หรือการจัดกีฬาใหญ่ ๆ ที่ต้องจ้างคนมา

การสร้างมูลค่าเพิ่มทางการกีฬา

สิ่งที่สามารถเพิ่มมูลค่าได้คงเป็นเรื่อง Sports Tourism Marketing คือการนำการตลาดมาเกี่ยวข้อง เราต้องดูว่ามีวิธีการใดที่ช่วยให้คนมาหาเราได้บ้าง

- กีฬาพื้นฐาน ถ้ามีโรงเรียนกีฬาดัง ๆ คนก็สนใจอยากจะเรียน กีฬาพื้นฐาน

- กีฬามวลชน วิ่ง ว่ายน้ำ ขี่จักรยาน สามารถนำมาสร้างมูลค่าเพิ่มได้ ตัวอย่างเช่น ที่สุโขทัยมีการจัดบอสตันมาราธอน เป็นการนำการแข่งขันโดยไม่ต้องเสียเงินสร้างสนามมาช่วยในการดึงคนเข้ามา แต่ประเด็นที่ควรคำนึงถึงด้วยคือเรื่องที่พักการทำการตลาด การมองโอกาส และอุปสรรค จะมีวิธีการจัดการอย่างไรขอยกตัวอย่างเรื่องราคาเช่าจักรยานที่สุโขทัย ให้เช่าในราคา 20 บาทต่อคัน ขอถามว่าการตั้งราคาเช่นนี้สำหรับคนต่างประเทศราคาถูกไปหรือไม่ เนื่องจากค่าเงินของต่างประเทศสูงกว่าไทยมากจึงอยากให้มีศึกษาเรื่องการตั้งราคา (Pricing) ที่เหมาะสมด้วย

ข้อดีของกีฬา คือ นอกจากนักกีฬา และทีมการจัดการแข่งขันแล้ว สิ่งที่ตามมาด้วยคือครอบครัว และแฟนกีฬากีฬาบางประเภททางผู้จัดการแข่งขันจะออกค่าใช้จ่ายให้ บางประเภทนักกีฬาออกเงินเอง กีฬาประเภทไหนมีผลดี ผลเสียอย่างไร มีข้อดีข้อด้อย อย่างไร อยากให้ลองศึกษาให้ดี

การจัดปฏิทินการกีฬา ถ้ามีเรื่องสนามกีฬามาเกี่ยวข้อง การบริหารจัดการสถานที่จะมีบทบาทสูงดังนั้นจึงต้องมีกระบวนการในการบริหารจัดการให้ได้ตลอดทั้งปี กีฬาบางประเภทเช่นกีฬาระดับโลก เราต้องใช้กีฬาเพื่อให้เกิดประโยชน์มากสุด ต้องใช้ประโยชน์จากการจัดการแข่งขันหรือสนามกีฬา อย่างเช่น การจัด Exhibition แสดงสินค้า เป็นต้น

ฟุตบอล

ถ้าเปรียบเทียบเรื่องคุณภาพของฟุตบอลสุโขทัย กับฟุตบอลบุรีรัมย์ มีความแตกต่างกันแค่ไหน แต่ทำไมถึงแตกต่างกัน ประเด็นคือเราต้องหาคนที่ใจกล้ามาทำให้ฟุตบอลเกิดเป็นมูลค่าเพิ่มขึ้นได้ ลองสังเกตว่าทำไมทัวร์เดอฟรองค์ถึงไม่ต้องทำยากเหมือนที่อื่น ไม่จำเป็นต้องไปทำที่สนามใหญ่แต่เน้นการปรับภูมิประเทศมาเป็นแนวคิดในการสร้างโอกาสได้

การสร้างมูลค่าเพิ่ม

อยากให้มีการกล้าคิดใหญ่มากขึ้นแบบคุณเนวิน คือคิดที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มจากจำนวนคนที่มาเพิ่มขึ้น เนื่องจากเมื่อมีคนที่มาร่วมงานมากขึ้น จะทำให้อยู่นานขึ้น สิ่งที่ตามมาคือรายได้เพิ่มขึ้น อยากให้ศึกษาคุณลักษณะของแต่ละพื้นที่ เช่น ที่เมืองและพื้นที่โดยรอบมีอะไรที่เป็นจุดขายได้บ้าง ให้จัดทำเป็นข้อมูลขึ้นมา

การให้ความสำคัญในเรื่อง Safety และ Facility ที่สะดวกสบาย จะสามารถช่วยเชื่อมโยงและเชื่อมต่อกับอาเซียน

การสำรวจในพื้นที่ว่ามีอะไรที่สามารถนำมาทำเป็นรูปแบบเพื่อการศึกษาและให้ความรู้ได้ เช่น ถ้าอยากศึกษาเรื่องมวยให้มาอาเซียน โดยเน้นการมีรูปแบบให้เลือก เน้นวิธีการร่วมมือกันระหว่างประเทศ ปรับประวัติศาสตร์ที่สร้างความร่วมมือและสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน เพราะบางครั้งประวัติศาสตร์ที่แท้จริงก็ไม่สามารถนำมาพูดได้ ให้ศึกษาข้อมูลและประวัติศาสตร์ในระดับอาเซียนเพื่อนำมาเชื่อมโยงในการจัดกิจกรรมร่วมกัน อย่างการเริ่มจัดกีฬา เอเชียนเกมส์เริ่มครั้งแรกในปี ค.ศ. 1951

การรวบรวมข้อมูลของ Sport Tourism สิ่งที่อยากเสนอแนะคือ การวางแผนงานและประกวดโครงการฯ เพื่อการพัฒนาร่วมกัน

ตัวอย่างเช่นเมืองอินชอน ข้างเมืองโซล ประเทศเกาหลีใต้ได้มีการพัฒนาจากทุ่งหญ้ามาทำเป็นโฮมสเตย์ เพื่อเป็นที่พักให้กับการจัดแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์

การทำ Real Estate หรือการทำเมืองใหม่

ควรมีการจำลองรูปแบบให้เหมาะสมกับสิ่งที่ทำ และให้มีการเชื่อมโยงกับอาเซียน อยากให้มีการนำความคิดไปสู่การปฏิบัติจริงให้ได้ อย่างเช่น ไทยสามารถเชื่อมโยงกับหลวงพระบางได้ ให้ลองศึกษาแนวคิดของทางยุโรปที่มียูโรพาสที่สามารถเชื่อมเส้นทางไปสายต่าง ๆ ได้

Sports Tourism เป็นอุตสาหกรรมใหม่

อาเซียนมีโครงการร่วมกัน มีการจัด World Cup โอลิมปิก มีการจัดร่วมกันในอาเซียน

ให้เอาเอกชนมาบริหารและร่วมมือกัน

คุณพิชญ์ภูรี

สุโขทัยเป็นเมืองมรดกโลก มีปัญหาเรื่องความไม่สม่ำเสมอของนักท่องเที่ยวแต่มีกรณีศึกษาชุมชนที่ดีมาก

สุโขทัย มีความคิดสร้างสรรค์คิด Theme ใหม่เป็นแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์ร่วมหัวใจทำท่องเที่ยวและกีฬา

การอภิปรายเรื่อง "ท่องเที่ยวและกีฬากับแนวทางการสร้างเครือข่ายเชื่อมโยง
สู่อาเซียน"

หัวข้อการท่องเที่ยวและกีฬาแบบมีส่วนร่วมในเชิงบูรณาการ
กรณีศึกษาการสร้างเครือข่าย กลุ่ม
YEC หอการค้าสุโขทัย สู่การสร้างมูลค่าเพิ่มทางการท่องเที่ยว

(ยกตัวอย่างการพัฒนาผลิตภัณฑ์และกิจกรรมทางการท่องเที่ยว และการสร้างแนวร่วมทางการท่องเที่ยวสู่ความยั่งยืน)

โดยนายวิวัฒน์ธาราวิวัฒน์

ประธานกลุ่ม YEC หอการค้าสุโขทัย

กรรมการผู้จัดการ โรงแรมสุโขทัย เทรเชอร์ รีสอร์ท แอนด์ สปา

กลุ่ม YEC หรือกลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่หอการค้าไทย ที่มีอายุไม่เกิน 45 ปี มีในประเทศไทยมา 10 ปีแล้ว จากเดิมจะมีกลุ่มนี้อยู่ที่นครสวรรค์ ในส่วนสุโขทัยเพิ่งก่อตั้งไม่ถึงปี

มีลักษณะการทำงานเป็นทีม โดยให้แต่ละจังหวัดช่วยทำ และได้ชื่นชม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา คุณกอบกาญจน์วัฒนวรางกูร ช่วยผลักดันกลุ่ม YEC ให้เกิดทั่วประเทศ การสร้างความร่วมมือผ่านการประชุมและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันทั่วประเทศ และถูกกำหนดเป็นวิสัยทัศน์ของประเทศไทย สู่การพัฒนาเป็นวิสัยทัศน์ และส่งเสริมการสร้างคุณธรรม ปราศจากคอรัปชั่น เพราะต้องการให้ YEC ทำงานให้กับสังคม สร้างคนรุ่นใหม่ให้ออกมาทำงานเพื่อสังคม การมีจิตสำนึกที่ดี มีวินัย และมีคุณธรรมจากสิ่งที่พบเห็นเพราะในสังคมไทยปัจจุบันยังมีความไร้ระเบียบและวินัยในสังคมไทย จะทำอย่างไรให้ผู้ประกอบการเคารพกฎกติกาที่ควรเป็นจึงอยากให้เน้นในเรื่องจิตอาสาเป็นหลัก โดยทำบนพื้นฐานแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงอย่างเช่นมีโครงการ 1 ไร่ 1 แสน ซึ่งเป็นแนวทางที่ YEC ยึดถือและนำไปปฏิบัติ

การทำงานด้านการท่องเที่ยว

ปัจจุบันกลุ่ม YEC สุโขทัยมีสมาชิกทำงานอยู่ 20 กว่าคน ในด้านธุรกิจท่องเที่ยวมีการนำ YEC เข้ามาช่วยทำงานทำให้เห็นพลังของคนรุ่นใหม่หลายอย่าง ได้เห็นความคิดสร้างสรรค์ ได้เห็นนวัตกรรมที่พยายามผลักดันด้วยจิตอาสา ได้เห็นความอดทนที่ไม่มีอะไรที่ย่อท้อ และพร้อมทำงานให้กับสังคม อาทิ

- แนวคิดการสร้างจิตสำนึกรักบ้านเกิดให้กับกลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่ได้เข้ามาช่วยธุรกิจที่บ้านของตน

- การแสดงพลังของกลุ่ม YEC เริ่มต้นจากกิจกรรม CSR ช่วยเด็ก ๆ ซ่อมเครื่องเล่นที่วัดตระพังทอง ไปบริจาคเงินให้โรงเรียนเด็กพิเศษที่เป็นดาวน์ซินโดรม

- การเริ่มต้นจัดงานลอยกระทงสุโขทัย ที่สร้างความมีส่วนร่วมจากคนในท้องถิ่นให้ทุกหน้าบ้านต้องประดับโคมไฟเสมือนการเปิดบ้านในช่วงเทศกาลลอยกระทง ซึ่งจากโครงการดังกล่าวทำให้หาเงินมาได้เกือบแสน และสามารถช่วยให้จังหวัดฟื้นประเพณีเก่า ๆ ที่คนมองข้าม

- การให้ YEC เป็นผู้สร้างกิจกรรมและใช้บริการ ให้มีการนั่งฟังและแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันเพื่อสร้างเครือข่ายให้ทุกคนมี Value added ในการทำธุรกิจ ได้พบเพื่อนใหม่ เจอประสบการณ์ใหม่ และทำประโยชน์ให้กับสังคมด้วย

- กิจกรรมSoul land and love song แผ่นดินศักดิ์สิทธิ์รูปหัวใจ เป็นโครงการแก้มลิงสุโขทัย คือตอนแรกสถานที่นี้เป็นเหมือนทะเลทรายต่อมาได้มีการปรับปรุงพื้นที่ และมีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย

เหตุผลที่ YEC ได้ทำงานเพราะมีหลายภาคส่วนให้โอกาสไปทำงาน และให้เข้าไปจัดกิจกรรมต่างๆ เนื่องจากเห็นศักยภาพของ YEC มีการให้สมาคมการท่องเที่ยวเป็นพี่เลี้ยงและน้อง YEC คิดโครงการต่างๆ เอง ซึ่งจากที่ได้มีโอกาสทำโครงการต่าง ๆ นี้เอง จึงพบว่าเด็กรุ่นใหม่ความคิดที่ไปไกลมาก

ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์

คุณมังกร - จากตัวอย่างพบว่าท่านเป็นตัวอย่างที่ดีในด้านการเป็น Networking ระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ และถ้าเป็น Networking ระหว่างประเทศสามารถร่วมมือกันได้ด้วยอย่างนี้จะดีมาก

คุณคริส - ได้นำประสบการณ์จริงมาเผยแพร่ ทำให้ทราบว่ามีการเกิดสมาคม Networking ของท่องเที่ยวและกีฬาในอาเซียนแล้ว ซึ่งถ้ามาตรฐานก้าวไปข้างหน้า และเป็นมี่ยอมรับ มีคนจากต่างประเทศบินมาจะสามารถสร้างให้เกิดมูลค่าเพิ่มในอาเซียนได้อย่างดี

ดร.ชัย – กล่าวถึง Sports Tourism ที่เกิดจากงานวิจัยของ ดร.จีระที่เมื่อการจัดโครงการในปีแรกได้เชิญดร.ชัยเป็นที่ปรึกษา Sports สามารถนำไปสู่ Tourism ในอาเซียน ได้ ขณะเดียวกัน Tourism ก็นำไปสู่ Sports ได้

สิ่งที่อยากให้ทั้งการท่องเที่ยวและกีฬามีคือ Value Added , Value Creation, Value Diversity ซึ่งเราสามารถสร้างขึ้นได้

จากตัวอย่างของ Sports Tourism นั้นอยากให้ไปศึกษาที่สิงคโปร์ว่าเขาทำอย่างไร มีกิจกรรมที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มและรายได้เข้าประเทศได้อย่างไร

สำหรับประเทศไทยที่เห็นแล้วมีตัวอย่างใน Asean Beach Game เห็นว่าใคร ๆ ก็อยากมาภูเก็ต

ในการสอนหนังสือจาก ดร.ชัย พอพูดเรื่อง Sports Tourism มีคนพูดว่าเล่นเกมส์นี้ถูกเพราะมี Feeling Sports ดีอย่างเพราะทำให้เรามีพลังขึ้นมา เรียกได้ว่า Sports Move People

คุณวิวัฒน์ - เป็นหนึ่งใน 4 ตัวละคร คือเมื่อ link กับรัฐแล้วกระเด้งไปวิชาการ แล้วกระเด้งไปเทศบาล เพราะเทศบาลคืออนาคตท่องเที่ยวและกีฬาที่ใหญ่ที่สุด

Networking เป็นส่วนหนึ่งของมนุษย์ เพราะว่ามนุษย์ในอนาคตต้องไม่เก่งคนเดียว ถ้ามีเพื่อนหลายคนให้เอา idea ที่หลากหลายมาประมวลเป็น idea เราได้ สิ่งสำคัญคือการ Link กับแต่ละกลุ่มจะทำอย่างไรถ้ามี Networking แล้วควรมี Creativity Knowledge ด้วย

โจทย์คือ

- Networking

- Capacity Building

- 3V คิดนอกกรอบ คิดสร้างสรรค์

- Sustainability

- Follow up

ข้อเสนอแนะในการทำ Workshop

ต้องทำด้วยการใช้ Stage 4 Stage โดยให้สำรวจตัวเองในเรื่องสถานการณ์ปัจจุบันว่าเป็นอย่างไร และอยู่ตรงไหน เช่น ถ้าจะไปอาเซียน ต้องเริ่มจากความเข้มแข็งก่อนแล้วจึงไปสู่เป้าหมายคือ Vision Goal ดูว่าต้องทำอะไร อยากทำอะไร ในวันพรุ่งนี้คิดโปรเจคร่วมกัน ต้องมี Idea และให้ Turn idea into action เพื่อให้วิ่งสู่ความสัมพันธ์อาเซียนให้ได้

โจทย์คือ จะรองรับการเปลี่ยนแปลงเมื่อเข้าสู่อาเซียน โดยทำให้หลุดพ้นจากความประมาทหรือ Comfort Zone ได้อย่างไร

การเป็นสังคมที่ไม่ใฝ่รู้ จะแก้ไขอย่างไร และทำอย่างไรให้แต่ละฝ่ายขับเคลื่อน สร้างพลังและสร้างมูลค่าให้ได้

อุปสรรคคืออะไร ให้ List เรื่องคน เรื่องกฎระเบียบ เรื่อง mindset การไม่คิดบวก

คนไทยไม่เคยสอน Do what you know ? ไทยเป็นสังคมที่เวอร์ทางปริญญาแต่ไม่เวอร์ทางปัญญา

Chira Way คือการกระตุ้นให้คิด ให้มองอย่าง Reality and Relevance อย่าดาวกระจาย และให้ทำอย่างต่อเนื่อง ต่อเนื่อง และต่อเนื่อง

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี