ความเห็น 3011158

พหุวัฒนธรรม กับ ชนชั้น (class)

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณครับ ผมพยายามแสดงให้เห็นถึงความแตกต่างอันเป็นสัจธรรมของมนุษย์