ความเห็น 3011041

อาจารย์ ธนากร คมกฤส บรรยายการเป็นวิทยากรกระบวนการ โดยการไม่บรรยาย

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณ หมอ เปิ้น การเดินทางคือการทำงานและพักผ่อนครับ