ความเห็น 3010427

อนุทิน

เขียนเมื่อ 

บทคัดย่อ หัวข้อการศึกษา : รายงานผลการใช้แบบฝึกเสริมทักษะ ชุด คณิตศาสตร์การคูณ กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชื่อผู้ศึกษา : นายปราโมชย์ เกียรติศิริ สาขาวิชา : คณิตศาสตร์ ปีการศึกษา : 2556

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) สร้างและพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะ ชุด คณิตศาสตร์การคูณ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) หาค่าดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกเสริมทักษะ ชุด คณิตศาสตร์การคูณ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 3) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการคูณของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ก่อนและหลังการเรียนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะ ชุด คณิตศาสตร์การคูณ และ 4) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะ ชุด คณิตศาสตร์การคูณ กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษาได้แก่นักเรียนชาย–หญิง ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนวัดโพธิ์รัตนาราม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาราชบุรี เขต 2 ปีการศึกษา 2556 จำนวน 38 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย 1) แบบฝึกเสริมทักษะ ชุดคณิตศาสตร์การคูณ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 6 เล่ม 2) แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่องการคูณของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 15 แผน รวม 15 ชั่วโมง 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียน เรื่องการคูณ เป็นแบบทดสอบชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ และ 4) แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะ ชุด คณิตศาสตร์การคูณ เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 3 ระดับจำนวน 10 ข้อ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย () ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน () และวิเคราะห์ความแตกต่างของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้สถิติการทดสอบค่าที (t-test)
ผลการศึกษาพบว่า 1. ประสิทธิภาพของแบบฝึกเสริมทักษะ ชุด คณิตศาสตร์การคูณ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในภาพรวม มีค่าประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1)/ประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (E2) เท่ากับ 81.05/81.05 เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด
2. ค่าดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกเสริมทักษะ ชุด คณิตศาสตร์การคูณ มีค่าเท่ากับ 0.5974 3. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 3. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะ ชุด คณิตศาสตร์การคูณ ในภาพรวมอยู่ในระดับพอใจมาก (= 2.51,  = 0.28)