ความเห็น 3007116

(บันทึก)...วงหน้า...ในแกลลอลี่ ชีวิตวันนี้

เขียนเมื่อ 

วงหน้านี้

มีเอกลักษณ์..บอกสัญชาติ..ไม่ตกทอด..อีกหน่อยก็ลืมไป...