ความเห็น 3007100

(บันทึก)...วงหน้า...ในแกลลอลี่ ชีวิตวันนี้

เขียนเมื่อ 

วงหน้านี้

มิตรภาพ..ที่บ่งบอก...ความชื่นใจ...