ความเห็น 2998508

​หนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน (สัตวแพทยศาสตร์) : นาสีนวนกับสุขภาพโคเนื้อและภารกิจ ๔ In ๑

เขียนเมื่อ 

เรียนอาจารย์ แผ่นดิิน คู่มือหมอโค ตำราปราชญ์ชาวบ้าน น่าสนใจยิ่งนัก ผลิตโคคุณภาพ ส่งผลถึงสุขภาพผู้บริโภค

ผมก็กำลังศึกษา ตำรา วัวชน น่าสนใจมากที่ คนโบราณท่านคิิดค้น ผ่านประสบการณ์สู่คนรุ่นหลัง

ลักษณะต้องห้ามของวัวที่ไม่ควรมี

แข้งด่าง

หางดอก

หนอกพาดผ้า(แหลม)

หน้าใบโพธิ์