ความเห็น 2996206

โครงการพัฒนาผู้นำเพื่ออนาคตของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รุ่นที่ 2 (ช่วงที 4 แล้ว ระหว่างวันที่ 12 - 14 พฤศจิกายน 2557)

ยุพิน อภิสิทธิวงศ์
IP: xxx.19.201.16
เขียนเมื่อ 

12 พ.ย. 57

บทเรียนจาก "How Google Works" ชื่อหนังสือธรรมดา แต่เนื้อหามีคุณค่ามากไม่ว่าเรื่องเกี่ยวกับ Innovation : 1. New 2. Surprising 3. Useful และที่สำคัญการสื่อสารภายในองค์กรโดยมีพื้นฐาน 7 ประการ รวมถึงการคัดเลือกคนเข้าทำงาน "เลือกคนที่อยากรู้ พร้อมเจอสิ่งใหม่ ๆ มองปัญหาและตั้งคำถามเป็น ทำงานกับผู้อื่นได้ แม้ไม่มีประสบการณ์" ในส่วนขององค์กรต้องมีกลยุทธ์ 1. คิดสิ่งที่เหนือกว่าปัจจุบันโดยใช้เทคโนโลยี 2. คิด growth แต่ไม่ revenue 3. รู้จักคู่แข่งแต่ไม่ต้องตาม

ศ.(พิเศษ) วิชา มหาคุณ

กล่าวถึงคุณธรรม (Moral)เป็นเรื่องเฉพาะตัว แต่จริยธรรม(Ethics) เป็นอุดมการณ์ หรือมาตรฐานความประพฤติ ความดีสูงสุดซึ่งจะสูงกว่าคุณธรรม ดังนั้นสังคมที่มีจริยธรรมต้องเริ่มต้นที่ครอบครัว ซึ่งอาจารย์ได้เน้นย้ำสิ่งสำคัญ คือแก่นของศาสนาทุกศาสนา "ไม่ทำบาปทั้งปวง และทำจิตให้สะอาด"