ความเห็น 2994854

โครงการพัฒนาผู้นำเพื่ออนาคตของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รุ่นที่ 2 (ช่วงที 4 แล้ว ระหว่างวันที่ 12 - 14 พฤศจิกายน 2557)

neerawan. singhaset
IP: xxx.230.125.78
เขียนเมื่อ 

บทเรียนจาก How google works.=> แล้วInnovation culture ในคณะแพทย์ มอ.จะเกิดขึ้นเมื่อไร? ทุกคนในองค์กรคงต้องร่วมคิดร่วมทำร่วมสร้างและได้รับการสนับสนุนจากหลายๆส่วน

จากประสบการณ์สู่แนวทางการสร้าง"ธรรมาภิบาล"ในองค์กร:- ทุกคนต้องมีคุณธรรม ตั้งแต่เริ่มต้นของการเจริญเติบโต พัฒนาสู่การเป็นผู้มีจริยธรรม มีอุดมการณ์ เมื่อทำงานก็ต้องมีจรรยาบรรณของอาชีพทำในสิ่งที่ ดี-งามและถูกต้อง ยึดหลักคำสอนของพระศาสดา

"ต้องไม่อายหรือแอบสุจริต"เป็นสิ่งที่ต้องกระตุ้นให้เกิดขึ้นมากๆในสังคมไท