ความเห็น 2994549

กระบวนการพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม

เขียนเมื่อ 

เรยนอาจารย์ หนุ่ย

ธรรมนูญสุขภาพตำบลเป็นการกำหนดเรื่องสุขภาพของคนในตำบล ในแต่ละเรื่องโดยการทำเวทีประชาชน

แล้วทำแผนเข้าสู่สภา อบต/เทศบาล ประกาศใช้ ตำบลแรกที่ประกาศธรรมนูญสุขภาพคือตำบลชะแล้ อำเภอสิงหะนคร จังหวัดสงขลา