ความเห็น 2990192

กุญแจในการปฏิรูปการศึกษา (๑)

เขียนเมื่อ 

สอบถามครูหลายท่าน ส่วนใหญ่ เด็ก ไม่ค่อยสนในในการเรียนรู้ จาก ครู ครับ สนใจแต่ โลก Online ครับ