ความเห็น 2988683

โครงการพัฒนาผู้นำเพื่ออนาคตของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รุ่นที่ 2 (ช่วงที่ 1 : 2 - 4 ตุลาคม 2557)

ดวงใจ ก้อนใหม่
IP: xxx.19.201.16
เขียนเมื่อ 
  • ในช่วงเช้า ได้เรียนรู้จากอาจารย์ ชเนฏฐวัลลภ ณ ขุมทอง ในเรื่องของ เศรษฐศาสตร์สุขภาพ อาจารย์ได้ให้มุมมองว่า เราต้องมองตัวเองก่อน เข้าใจตัวเองก่อน แล้วมีปฏิสัมพันธ์กับภายนอก แล้วข้างนอกมองเราอย่างไร แล้วเราเป็นแบบนั้นหรือปล่าว
  •  อาจารย์ให้ทำกิจกรรมกลุ่มในห้วข้อ โรงเรียนแพทย์ มอ.มีจุดเด่นที่แตกต่างจากที่อืนอย่างไรในยุค AEC ซึ่งอาจารย์ได้ให้แนวคิดไว้ว่า ควรมองไปที่ ชุมชน เครือข่าย  และการบริการ นอกจากนี้ ยังได้บอกว่า ระบบสุขภาพที่ดีที่สุดไม่มี มีแต่ระบบสุขภาพที่สอดคล้องกับบริบทของตัวเอง
  • ในช่วงบ่าย ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการจดทะเบียนคุ้มครองสิทธิบัตรผลงานวิจัย ทรัพย์สินทางปัญญา ทำให้ตัวเองได้เข้าใจมากขึ้น  ได้เรียนรู้ว่า trend ของสุขภาพมีอยู่ 3 แนว คือ Customization  Community และ Alternative Medicine  นอกจากนี้ ระบบสุขภาพของเราควรจะต้องพัฒนาในเรื่องของบริการ วิชาการ และการสื่อสารให้มากขึ้น  ประเทศไทยยังขาดวิชาการที่ดีและไม่แพง
  • ตลอดสามวันที่ได้เรียนมา วิชาที่เรียนสามารถนำมาเชื่อมโยงกันได้หมด โดยได้มีการเรียนรูู้เกี่ยวกับการรู้จักตัวเอง เข้าใจคนอื่น การมีปฏิสัมพันธ์กับภายนอก การรับรู้การเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัฒน์ รวมไปถึงการนำความรู้ที่ได้มาใช้ในการทำวิจัยของกลุ่มเพื่อให้เกิด 3Vs ให้ได้
  • ขอขอบพระคุณอาจารย์ทุกท่านที่ช่วยให้ตัวเองได้เปิดโลกทัศน์  เรียนรู้มุมมองใหม่ๆที่ไม่เคยได้เรียนรู้มาก่อน ในฐานะหัวหน้างานหน่วยงานเล็กๆของคณะแพทยศาสตร์ ก็จะนำความรู้ที่ได้รับในช่วง 3 วันแรกนี้ไปปรับใช้ในการพัฒนาตัวเองและหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้นค่ะ