ความเห็น 2987654

โรงเรียนแห่งความสุข : (ค้นหา) ที่สุดกิจกรรม ที่สุดของสถานศึกษา...

เขียนเมื่อ 

ครับ อ.ขจิต ฝอยทอง

ทัศนคติที่ดีของน้องๆ นักศึกษา  จะเป็นเครื่องนำพาไปสู่การเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงชีวิตอย่างสร้างสรรค์ ครับ  หากมีระบบและกลไกรองรับที่ดี  เด็กเหล่านี้จะเป็นกลุ่มที่ทรงพลังต่อการเป็นต้นแบบแห่งการเป็นครูที่ชวนศึกษามากเลยทีเดียว