ความเห็น 2986986

โปรแกรมเอ็กเซลเปรียบเทียบบำเหน็จบำนาญแบบปกติกับกบข.ใหม่ล่าสุดก่อนตัดสินใจออกมิถุนายน2557นี้

พ่อใหญ่คำทอง
IP: xxx.51.150.126
เขียนเมื่อ 

***อดีต-ปัจจุบัน- อนาคต..ข้าราชการบำนาญ อดใจรอ หายใจไว้ให้ถึง ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ ต้องยังไม่ตาย....?

บทสรุป ปัญหาข้อสงสัยนายคำดีที่ร้องเรียนในครั้งนี้ มีดังนี้ เปรียบเทียบ พ.ร.บ.บำนาญ ๒๔๙๔ --- VS --- กบข.๒๕๔๐

อดีต-ปัจจุบัน ข้อมูลที่ ๑ คิดเวลาราชการตั้งแต่วันเกษียน๑ ต.ค.๒๕๔๓ –๓๐ ก.ย.๒๕๕๗...กรมบัญชีกลาง—VS-- กบข.เวลา ๑๖๘ เดือน

นายคำทอง บำนาญสูตรเดิม ได้ 22,609.044 X168 = 3,798,319.392 บาท(ตัวตั้ง) หน่วยงานรับผิดชอบ กรมบัญชีกลาง*

-บำนาญ กบข.15,413.77X168 =2,589,513.36บาท + รับเงินสดจาก กบข.ไป 412,,647.18 บาท

รวมรับจาก กบข.ไป ๒ รายการเป็นเงิน 3,002,160.54บาทตัวตั้ง 3,798,319.392บาทลบ -3,002,160.54บาท

สิทธิประโยชน์ ควรได้รับ จำนวน 796,158.872บาท*หน่วยงานรับผิดชอบ กบข.** เด้ง ๒

ข้อมูลที่ ๒ คิดเวลาราชการตั้งแต่วันเกษียณ ๑ ต.ค. ๒๕๔๗ – ๓๐ ก.ย.๒๕๕๗ กรมบัญชีกลาง—VS-- กบข.เวลา ๑๒๐ เดือน

ก.นางคำเงินบำนาญ 22,924.00 X 120 =2,750.880.00บาท(ตัวตั้ง) หน่วยงานรับผิดชอบ กรมบัญชีกลาง*

-บำนาญ กบข. 15,956.38 X 120 = 1,914,765.60 บาท + รับเงินสดจาก กบข.ไป 539,,447.00 บาท

รวมรับจาก กบข.ไป ๒ รายการเป็นเงิน 2,454,212.60บาทตัวตั้ง 2,750,880.00บาทลบ -2,454,212.60บาท

สิทธิประโยชน์ ควรได้รับ จำนวน 296,667.40บาท*หน่วยงานรับผิดชอบ กบข.**เด้ง ๒

ข้อมูลที่ ๓ก. เงินสะสมนำมาคิดระยะเวลา ๑๖๘ เดือนนายคำทอง จำนวน 33,445.41 บาท พร้อมดอกผล

ข. เงินสะสมนำมาคิดระยะเวลา ๑๒๐เดือนนางคำเงิน จำนวน 36,627.80 บาท พร้อมดอกผล

รวม ก.+-ข. ทั้ง ๒ รายการหน่วยงานรับผิดชอบกรมบัญชีกลาง และ กบข. เด้งที่ ๓ ***

อนาคต ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ เป็นต้นไปบำเหน็จตกทอดให้ทายาทเมื่อตาย

นายคำทอง บำนาญสูตรเดิม ได้ 22,609.044 X30 = 678,271.32บาท(ตัวตั้ง) หน่วยงานรับผิดชอบ

-บำนาญ กบข. 15,413.77 X 30 = 462,413.10 บาทส่วนต่างบวก 215,858.22บาท

นางคำเงินบำนาญสูตรเดิม ได้ 22,924.00 X 30 =687,702.00บาท(ตัวตั้ง) หน่วยงานรับผิดชอบ)

-บำนาญ กบข. 15,956.38 X 30 = 478,691.40 บาท ส่วนต่างบวก209,010.60 บาท

ข้อมูลที่แสดงเหล่านี้นี้เป็นเพียงตัวเลขที่คิดค้นด้วยตนเอง ตามประสาครูประชาบาลบ้านนอก อาจจะถูกหรือผิด ก็ยอมรับ แต่ได้คำนวณตามหลักฐานเอกสารต่างๆ ที่ กรมบัญชีกลางและ กบข. ส่งให้ก่อนวันเกษียณอายุราชการ ตามประกาศเดิมจะได้รับเงินตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ เป็นต้นไปก็พอมีเวลาหายใจไปอีก ๑๐ วัน ยังไม่ตาย แต่ถ้าขยายเวลาไป ถึง ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ จะต้องหายใจไปอีก ๓๗๕ วัน (อัตราเสี่ยง ๑๐ วัน VS ๓๗๕ วัน)...ก็ไม่ทราบว่าชีวิตนี้จะมีบุญวาสนาอยู่ได้ไปถึงไหน เพราะเป็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ได้แต่สวดมนต์ ไหว้พระ นั่งสมาธิ แผ่เมตตา ภาวนาจิต ให้ตัวเอง ภรรยา และข้าราชการบำนาญทั้ง แปดเก้า แสนกว่าคนทั่วประเทศ ขอให้ช่วยกันหายใจยาวๆ ไว้ให้ได้นานๆ ๓๗๕ วัน ปีกว่าๆ คงไม่นานเกินรอนะขอรับ แต่ก็ไม่ลืมว่า เกิด แก่ เจ็บ ตาย เป็นสัจจะธรรม ทุกคนหนีไม่พ้น แต่มีบุญนำส่งคือ การทำความดี ความดีไม่มีขาย อยากได้ทำเอา ความดีทำได้ทุกที่ ทุกเวลานาที ไม่จำกัดกาล ถ้าเราหยุดนิ่งคือเราถอยหลัง ต้องก้าวไกลให้ทันการณ์ทุกเวลานาที ละชั่ว คือ ศีล, ทำดี คือ มีสมาธิ,ใจบริสุทธ์ คือ ปัญญา...?คำถามนี้เพื่อสิทธิประโยชน์แก่ ๑ ผู้ทึ่มีสิทธิตาม พ.ร.บ.นี้แต่ได้ตายไปก่อนที่กฎหมายฉบับนี้บังคับใช้ ๒..ผู้ถามคำถามเหล่านี้และข้าราชการบำนาญทุกกระทรวงทบวงกรมที่ยังมีชีวิตอยู่ ณ เวลานี้๓.เพื่ออนาคต คือการคำนวณบำเหน็จตกทอดแก่ทายาท....ฯด้วยความปรารถนาดี...ขอรับพ่อใหญ่คำทอง สว.๗๕ ข้าราษฎรเต็มขั้น....ชยสิทฺธิธนํ ลาภํโสตฺถิ ภาคฺยํสุขํพลํ สิริอายุจวณฺโณ จโภคํวุฑฺฒิจยสวาสตวสฺสาจอายูจชีวสิทฺธีภวนฺตุเต.The Brunei Timeswww.bt.com.bn(ACT1985)searsolin.xu.edu.ph(Class 1976-77)