ความเห็น 2976042

ค่ายภาษาอังกฤษโรงเรียนบ้านหนองตาบ่ง (3.1/2557)

เขียนเมื่อ 

ขอชื่นชมกิจกรรมบ่มเพาะคุณธรรมให้เกิดให้มีนี้ครับ

สร้างค่านิยมแบบพอเพียง รักเคารพตนเอง ยกย่องคุณธรรมมากกว่าความร่ำรวย

เพื่อสังคมที่สงบเรียบร้อยพึ่งพากันโดยไม่เบียดเบียน