ความเห็น 29757

ทดลองการใช้ บล็อก

Tadsanee
IP: xxx.155.54.250
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณค่ะที่นำ blog มาเข้าร่วมชุมชนการวิจัย  คณะวิจัยได้มาเยี่ยมเขตและศึกษาพื้นฐาน  เรามีความเห็นต่อโรงเรียนของท่าน

ดังนี้  (ถ้ายังมีดีมากกว่านี้ก็ช่วยนำมาแลกเปลี่ยนกันนะคะ)

โรงเรียนบางลี่วิทยาให้ความสำคัญต่อชุมชนและองค์กรภายนอก โดยมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสโมสรโรตารี่ โรงพยาบาลประจำอำเภอ และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ ใช้โรงเรียนเป็นศูนย์ให้ความรู้และบริการคอมพิวเตอร์ มีการใช้ประโยชน์จากความรู้ความชำนาญของสำนักงานเขตพื้นที่เพื่อพัฒนาตนเองในด้านนี้  อีกประการหนึ่งคือ โรงเรียนมุ่งเน้นการพัฒนาการบริหารจัดการองค์ จึงได้เข้าร่วมกับโครงการ TOPSTAR  ผู้บริหารเสริมแรงจูงใจด้วยการจัดสรรครุภัณฑ์เป็นพิเศษให้แก่หน่วยงานที่มีผลงานชัดเจน  โรงเรียนนี้มีลักษณะเด่นที่สามารถเป็นแบบอย่างให้แก่องค์กรอื่น คือ ด้านการเปิดรับนวัตกรรม และการมีส่วนร่วมกับองค์กรข้างเคียง ผู้บริหารของโรงเรียนให้คำแนะนำและกำลังใจแก่บุคลากร ตลอดจนสนับสนุนการพัฒนาทุกด้าน