ความเห็น 2972891

ความเชื่อมโยงกันของความเข้าใจว่าการทำบุญกับภิกษุทุศีลแล้วจะได้บาป กับ การถวายผ้าของพระนางปชาบดีโคตมี, พระศรีอารยเมตไตรย และ การแก้กรรมทำแท้ง

เขียนเมื่อ 

วันนี้มีสมาธิดี อ่านทุกตัวอักษร บางประโยคทบทวนไปมาหลายรอบเนื่องจากการย่อยไม่ทันหลาย ๆ ตอน เช่น

... การบูชาบุคคลที่ตนอาศัยแล้วได้มีคุณธรรมเหล่านั้นในตนใดๆ ... จนได้ทบทวนถึงประโยค

“ผู้ใดประพฤติธรรมตามธรรม เป็นผู้ดำเนินในธรรม ผู้นั้นได้ชื่อว่าบูชาตถาคตด้วยการบูชาอย่างยิ่ง”

ตอนนี้เช้าใจแล้วค่ะ จะพยายาม "ประพฤตธรรมตามธรรม" เป็นการตอบแทนค่ะ

อนุโมทนาสาธุในการให้ธรรมะเป็นทานด้วยนะคะ

ขอบคุณมากค่ะ