ความเห็น 29680

ตั้งคำถามอย่างสร้างสรรค์

Dr.Ka-poom
IP: xxx.170.228.172
เขียนเมื่อ 

นำมาฝากเพื่อร่วม"ลปรร."

Appreciative Inquiry เมื่อมองลึกลงไปน่าจะมาจากฐานทฤษฎีทางการเรียนรู้ทางการด้านศาสตร์ Instructional หรือที่ๆ รู้จักในวงนักการศึกษาว่า “Inquiry Model"  โดยมีประเด็นสาระสำคัญที่อยากนำมา ลปรร. หรือ...เพื่อต่อยอด ในประเด็นดังกล่าว

“Inquiry Model"  เป็นวิธีการสอนที่อยู่บนพื้นฐานของการสร้างความคิดรวบยอด  ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านเนื้อหา พอๆกับการพัฒนาเชิงเหตุผล” โดยกระบวนทัศน์เดิมในการสอน คือ ความรู้เป็นสิ่งตายตัว (discreate knowledge) ไม่ใช่สิ่งที่ผู้เรียนจะสร้างได้เอง ครูเป็นแหล่งความรู้   แต่กระบวนทัศน์ใหม่ผู้เรียนมีอิสระในการเรียนรู้ตามความต้องการ เพราะต้องออกจากสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน เพื่อเรียนรู้โลกภายนอก

Inquiry Model  ต้องการครูที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการ สำรวจ ค้นหา และคิดวิเคราะห์เนื้อหาที่เรียน ผู้เรียนจะกระตือรือร้น เพราะเขาสามารถรู้เหตุผลที่ต้องค้นหาคำตอบที่จะเรียนโดยอาศัยประสบการณ์เดิมในด้านวัฒนธรรมและสติปัญญา (cultural and intellectual)  ซึ่งกลายเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้  

ประเภทของ Inquiry  มี 2 แบบ คือ 
แบบมีแนวทาง เริ่มจากการสังเกต และนำไปสู่การอธิบาย โดยครูเป็นผู้ตั้งคำถาม (yes or no Questions) และตั้งสมมติฐาน  ครูจะควบคุมในสิ่งที่ผู้เรียนสังเกตเห็น แต่ผู้เรียนจะมีอิสระในการสำรวจแนวคิดที่รู้สึกว่า มีความสัมพันธ์กับสถานการณ์ที่สังเกตเห็น
แบบไม่มีแนวทาง ผู้เรียนจะมีการสร้างสรรค์มากกว่า โดยครูยังควบคุมการเคลื่อนไหวตามสถานการณ์ในห้องเรียนแต่ผู้เรียนจะสามารถ   ตั้งคำถามในแนวกว้างในระหว่างบทเรียนได้มากกว่า  ครูจะไม่พยายามกำหนดว่าผู้เรียนต้องตั้งสมมติฐาน  ซึ่งจะใช้ได้ดีเมื่อเรียนเข้าใจใน Inquiry  แบบมีแนวทาง เพราะว่าผู้เรียนต้องฝึกกระบวนการสังเกต และการสังเกตที่ดีก็จะผ่านกระบวนการ Inquiry  แบบมีแนวทาง ซึ่งครูเป็นผู้กำหนดทิศทางให้