ความเห็น 2967919

​Lesson Study

เขียนเมื่อ 

note taker:_ช่วยจำ

  " Pre - While - Post "  Teaching

       เพิ่มเติม Inspiration ครูสร้างบรรยากาศ สิ่งแวดล้อม กระบวนการขับเคลื่อนให้เกิดแรงบันดาลใจ

           จากง่าย ไปสู่ยาก , จากใกล้ไปสู่ไกล ,  จากภายใน สู่ภายนอก