ความเห็น 2966159

เก็บตกวิทยากร (9) : แลกเปลี่ยนเรียนรู้กีฬาโฮมหมอ (๕ หมอ)

เขียนเมื่อ 

ครับ อ.ธนิตย์ สุวรรณเจริญ

ดูผิวเผินโครงการกีฬาโฮมหมอ  ก็เป็นกิจกรรมนันทนาการสานสร้างความสัมพันธ์กันเป็นหลัก  แต่ผมก็เชื่อว่า  ภายใต้กิจกรรมนันทนาการเหล่านั้น  พวกเขาจะได้เรียนรู้บทบาทและสถานะหลายๆ อย่างพร้อมกัน  ทั้งการบริหารงาน-บริหารคน รวมถึงความรับผิดชอบที่มีต่อตนเองและผู้อื่น  

เวทีเล็กๆ เช่นนี้  ถึงแม้จะไม่อาจหยั่งรากลึกในการถอดบทเรียนได้  แต่ผมก็เชื่อว่ากลุ่มคนที่มาในวันนี้จะสานงานใหม่ได้ไม่ด้อยไปกว่าเดิม  เพราะนี่เป็นครั้งแรกที่มีเวทีมาสรุปงานกัน  หากไม่นับด้านประเด็นเนื้อหา  นี่คือการเตรียมเครือข่ายของการทำงานโครงการเรื่องนี้ดีๆ ในอีกมิติหนึ่ง...

ขอบคุณครับ