ความเห็น 2965811

เก็บตกวิทยากร (9) : แลกเปลี่ยนเรียนรู้กีฬาโฮมหมอ (๕ หมอ)

เขียนเมื่อ 
  • กลวิธีอันแยบยล ทำให้ได้อะไรมากมายจากกิจกรรมเดียว ปัญหา สาเหตุ แนวทางแก้ไข ปรับปรุง เรื่องราวอื่นๆที่เกี่ยวข้องถูกหยิบยกขึ้นมาช่วยกันพิจารณา ด้วยตัวของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรง ที่สำคัญกำลังสร้างนักคิดนักทำเก่งๆให้กับสังคมซึ่งมีความหมายมาก การทำงานของพวกเขาจะยิ่งเป็นระบบขึ้น ด้วยข้อเท็จจริงที่ปรากฏขึ้นจากการดำเนินงาน..สุดยอดครับ 
  • ขอบคุณความรู้ครับ อาจารย์แผ่นดินสบายดีนะครับ