ความเห็น 2964633

" ใกล้เกลือ กินด่าง "

เขียนเมื่อ 

พี่ใหญ่ครับ

ชอบใจคำสอน

ใกล้เกลือกินด่าง

แถมความคิดเห็นเพิ่มด้วย

๑. ความประหยัดมัธยัสถ์ เก็บออม ไม่ใช้จ่ายเกินตัว

๒. ความรักสงบ มีความสุขแบบเรียบง่าย พึ่งตนเอง ไม่เบียดเบียนผู้อื่น และมีวินัย

๓. ความใฝ่รู้เท่าทันทางทางโลกและทางธรรม

๔. ความเอื้อเฟื้อสังคมตามสติ กำลังและโอกาส

ขอบคุณมากๆจะนำไปประยุกต์ใช้ครับ