ความเห็น 2958519

สานพลัง สร้างข่ายแกนนำ ควบคุมปัจจัยเสี่ยงสิ่งเสพติด

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณ ท่าน ดร.พจนา....

กำลังใจคือแรงผลักดันให้การทำงานมีพลังขับเคลื่อน