ความเห็น 2948799

ใส่บาตร ไม่ถามพระ (2-154)

เขียนเมื่อ 

การใส่บาตรทำบุญนั้นแท้จริงเน้นให้คนรู้จักละความตระหนี่ในใจ รู้จักสละออกไป

ขอบคุณครับคุณหยั่งราก