ความเห็น 2948527

การรายงาน ทส.2 ด้วยระบบอิเลคทรอนิกส์ (มาตรา 80 แห่ง พรบ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535) ก่อนประกาศใช้

เขียนเมื่อ 

1.เท่าที่เห็นแบบฟอร์มรายงาน อปท รายงานเฉพาะตัวเลขจำนวนที่ส่งเท่านั้น(แหล่งที่ส่งด้วยตนเองและทางไปรษณีย์) ส่วนแหล่งที่ส่งทางระบบจะมีรายละเอียดอัตโนมัติอยู่แล้ว ฉนั้นตอน อปท. รายงานจะกรอกเฉพาะจำนวนตัวเลข

2.ถือว่าการรายงานด้วยระบบใช้ได้เลยครับ ส่วน อปท จะต้องส่งตัวรายงานไหมนั้นผมจะหาคำตอบมาให้ภายหลังนะครับ แต่จากข้อสังเกตุด้านบนข้อ 4 นั้นหมายถึง ทสจ. จะสามารถมองเห็น อปท. ที่รายงานกับจำนวน ทส. 2. ที่รายงานเท่านั้น ไม่สามารถดูรายละเอียดแต่ละแห่งได้เหมือน อปท