ความเห็น 2940939

เยี่ยมไข้คุณครูประยงค์ศรี อุณหธูป วัย ๙๔ ปี

เขียนเมื่อ 

ขอคุณพระศรีรัตนตรัย ได้โปรดดลบันดาลให้คุณครูของคุณครูพี่ใหญ่
สุขภาพแข็งแรงขึ้น ดีวันดีคืน ด้วยเทอญ...