ความเห็น


วรินทิรา บัวเอี่ยม 555740499-1 MBA KKU BKK

  Sharing Topic How To Be SUPERMAN (วิถีแห่งซุปเปอร์แมน)

  Connector + Maven + Salesman + The great mind = SUPERMAN

  จากการที่ได้ถ่ายทอดเนื้อหาในเรื่อง วิถีแห่งซุปเปอร์แมนให้เพื่อนและเพื่อนร่วมงาน ให้วิเคราะห์และพิจารณาตนเองว่าเป็นบุคคลประเภทไหน และประเมินตนเองว่ายังขาดเรื่องไหน ใน 4 ประเภทนี้บ้าง ได้ข้อสรุป คือ

  • 1.คุณกรวุฒิ ( Senior Software Engineer) จากการวิเคราะห์ตนเอง คุณกรวุฒิ คิดว่าตนเองเป็น Maven เนื่องจากเป็นคนที่เรียนมาด้านวิศวกรและทำงานในส่วนงานที่ต้องออกแบบและคิดค้นการออกแบบเกี่ยวกับเรื่อง Software การเขียนโปรแกรมเกี่ยวกับ Motor รถยนต์ ปั้มน้ำ ที่ตนเองรับผิดชอบในหน้าที่งาน จึงต้องทำการศึกษาและทดลอง อยู่เป็นประจำ เพื่อให้ได้งานที่ดีและมีประสิทธิภาพ ก่อนที่จะนำส่งต่อให้ฝ่าย Operation ดำเนินขั้นตอนอื่นเพื่อให้ได้สินค้าที่ตรงตามความต้องการของลูกค้า ส่วนที่ตนเองยังขาด คือ เรื่อง Connector เหตุผลคือ เนื่องจากส่วนงานที่รับผิดชอบเป็นงานที่ต้องคิดและออกแบบระบบในการเขียนโปรแกรมให้กับลูกค้าจึงทำให้ต้องหาข้อมูลในการเขียนโปรแกรมจากคู่มือหรือหลักการเฉพาะทาง จึงทำให้หลัก ๆ ที่ต้องใช้ คือ หนังสือ และ Manual Products มากกว่าการที่จะต้องไปทำการพูดคุยหรือการติดต่อสื่อสารกับบุคคลอื่นมากกว่า และโดยบุคคลิกมักจะชอบอ่านและนำข้อมูลที่ได้ศึกษามาปฎิบัติเพื่อหาข้อเท็จจริงว่าถูกต้องหรือไม่หรือติดปัญหาในส่วนไหน จึงทำให้คิดว่าตนเองเป็นคนที่ขาดในเรื่องของ Connector ขาดแคลนทรัพยากร ที่บางครั้งเมื่องานติดปัญหาหรือต้องการความช่วยเหลือ มักจะไม่ค่อยมีคนที่รู้จักหรือคนที่ต้องการขอความช่วยเหลือในงานได้
  • 2.คุณสายชล (Assistant Strategy Planning) จากการวิเคราะห์ตนเอง คุณสายชล คิดว่าตนเองเป็น The great mind เนื่องจากโดยนิสัยส่วนตัวและยึดหลักการปฎิบัติตนเองทั้งในชีวิตส่วนตัวและการทำงาน ยึดหลักความถูกต้องในศีลธรรม รู้ผิดชอบชั่วดีไม่ชอบเอารัดเอาเปรียบและประพฤติไม่ถูกต้องในการทำงาน มักปฎิบัติงานให้เป็นไปตามระบบและหลักการที่แท้จริง แต่ถ้าเห็นว่าเพื่อนร่วมงานปฎิบัติตัวหรือมีความคิดไม่ถูกต้อง คุณสายชล มักจะมีคำถามหรือข้อสงสัยและต้องให้เพื่อนร่วมงานอธิบายว่าเหตุใดจึงคิดและปฎิบัติอย่างนี้ ถ้าเห็นว่าไม่ถูกต้องก็มักจะปฎิเสธและทำให้ถูกต้องตามขั้นตอนอยู่เสมอโดยต้องให้ทุกฝ่ายได้รับความยุติธรรมและไม่ขัดแย้งกันในการทำงานเพื่อให้งานราบรื่นและไม่มีปัญหา สำหรับเรื่องที่คุณสายชล คิดว่าตนเองขาด คือ การเป็น Salesman เหตุผล คือ คุณสายชลคิดว่าตนเองยังมีจุดออ่นในเรื่องของการสื่อสารในการต่อรองหรือการเจรจา เนื่องจากหลักการของ Salesman คือ พูดเรื่องง่ายให้เป็นเรื่องยาก ซึ่งคุณสายชลบอกว่าเรื่องการสื่อสารหรือการเจรจานั้นเป็นเรื่องที่ยากสำหรับตัวเองมา
  • 3.คุณวิไลพร (Marketing Coordinatorส่วนงาน Export) จากการวิเคราะห์ตนเอง คุณวิไลพร คิดว่าตนเองเป็น Salesman เนื่องจากงานที่รับผิดชอบคือต้องติดต่อประสานงานขายให้กับลูกค้าจึงต้องจำเป็นที่ต้องอธิบายกระบวนการในการขายสินค้าให้กับลูกค้าให้เข้าใจรวมทั้งต้องทำเอกสารส่งออกไปให้ลูกค้าที่อยู่ต่างประเทศโดยการติดต่อไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่น Logistic กรมศุลกากร เป็นต้นเนื่องจากงานที่ได้รับความผิดชอบจะต้องติดต่อกับบุคคลอื่นเป็นส่วนมากจึงทำให้ต้องมีการติดต่อสื่อสารให้ถูกต้องและอีกฝ่ายจะต้องเข้าใจด้วย ส่วนที่คุณวิไลพร ขาด คือ The Great Mind เหตุผล คือ ในหน้าที่ความรับผิดชอบในงานที่ต้องติดต่อกับบุคคลอื่นเป็นส่วนมาก จึงทำให้บางครั้งคนที่ทำการติดต่อสื่อสารไม่เข้าใจหรือทำงานออกมาผิด จึงทำให้บางครั้งต้องมีการใช้อารมณ์หรือปฎิบัติตัวออกมาไม่ดี เช่น กล่าวตำหนิ พูดทำลายน้ำใจเพื่อนร่วมงาน เพื่อต้องการให้ได้งานที่เร็วขึ้น จนบางครั้งลืมนึกถึงความรู้สึกของเพื่อนร่วมงานไปบ้าง
฿5,990.00 -53.27%
฿425.00 -60.0%
฿2,699.00 -57.27%
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี