ความเห็น 29229

หน่วยการเรียนรู้การเลี้ยงปลากระชัง บ้านทุ่งขาม

junya
IP: xxx.151.140.121
เขียนเมื่อ 
จากการมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านทุ่งขาม ต.ใหม่พัฒนา อ.เกาะคา จังหวัดลำปาง การจัดเวทีประชาคม และการเสวนา ชุมชนบ้านทุ่งขามก็ได้แผนชุมชนบ้านทุ่งขามออกมา ผู้นำในการจัดเวทีประชาคมคือ นางณราวัลย์  นันต๊ะภูมิ และนางรสาพร  หม้อศรีใจ ได้เชิญชวนให้สมาชิกผู้เข้าร่วมเวทีได้แบ่งกลุ่มอาชีพตามความสนใจ และความต้องการในการพัฒนาอาชีพของตนเอง มีผู้เข้าร่วมเป็นสมาชิกกลุ่มปลากระชังยอดสุดท้ายคือ 10 คนที่ตัดสินใจ จับมือ และลงทุนร่วมเลี้ยงปลาด้วยกัน สมาชิกกลุ่มได้ตั้งคณะกรรมการ มีประธานกลุ่ม เลขานุการ กรรมการ และเหรัญญิก เนื่องจากจะต้องมีการจัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายการบริหารกลุ่ม หลังจากนั้นก็ได้จัดเสวนา คุยกันว่าจะวางแผน และดำเนินการอย่างไร ให้กลุ่มสามารถเดินหน้าได้ สมาชิกกลุ่มก็ได้คิดกิจกรรมที่จะดำเนินการเรียนรู้ร่วมกันออกมาเป็นแผนปฏิบัติการ ครูพี่เลี้ยงกลุ่มเลี้ยงปลาได้แก่ครูเกวลิน  อุตมะ  ครูเกวลิน  อุตมะ   ครูมงคล  พรมตวา  ครุรุจิรา  ปานศิลา    โดยมีครูรสาพร  หม้อศรีใจเป็นที่ปรึกษา ทั้งครูและผู้เรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน ได้องค์ความรู้ที่ใหม่ ๆ ออกมา จนเกิดนวัตกรรมใหม่ที่ครู และผู้เรียนร่วมกันสร้างคือ หลักสูตรการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการหน่วยการเรียนบูรณาการเรียนรู้  สะสมหน่วยกิตกลุ่มเลี้ยงปลากระชังซึ่งเป็นหลักสูตรที่ผู้เรียนเรียนจากการเรียนรู้สภาพ  จริง  และวิถีชีวิตจริงที่เป็นอยู่ ทำให้ทราบว่า  การทำงานของศบอ.เกาะคาทำงานกันอย่างจริงจัง  และของงานที่ออกมาเป็นรูปธรรม