ความเห็น


ท่านว่า “จตฺตาโร สติปฏฺฐานา ภาวิตา พหุลีกตา,สตฺต โพชฺฌงฺเค ปริปูเรนฺติ สติปัฏฐานทั้งสี่ อันบุคคลเจริญให้มากแล้ว ย่อมทำโพชฌงค์ทั้งเจ็ดให้บริบูรณ์.” และ “สตฺต โพชฺฌงฺคา ภาวิตา พหุลีกตา วิชฺชาวิมุตฺตึ ปริปูเรนฺติ. โพชฌงค์ทั้งเจ็ด อันบุคคลเจริญทำให้มากแล้ว.ย่อมทำวิชชาและวิมุตติให้บริบูรณ์.” นะคุณครู อนุโมทนาสาธุด้วย

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี