ความเห็น 2913468

คิดดี ทำดี ถวายองค์พ่อหลวงของชาวไทย

เขียนเมื่อ 

...... " ความเจริญของประเทศชาติ เป็นความเจริญส่วนรวม ซึ่ง

เกิดจากผลงานหรือผลของการกระทำของคนทั้งชาติ ถือได้ว่าทุก

คนแบ่งหน้าที่กันทำประโยชน์ให้แก่ชาติ ตามความถนัดและความ

สามารถและเกื้อกูลกันและกัน ไม่มีผู้ใดจะอยู่ได้และทำงานให้แก่

ประเทศชาติได้โดยลำพังตนเอง "


ยังเป็น ...พระบรมราโชวาท ... ที่ใหม่อยู่เสมอมา นะคะพี่ใหญ่ ....

ขอบคุณค่ะ