ความเห็น 2903521

รายละเอียดชมรมปลูกผักกินได้

เขียนเมื่อ 

ยินดีมากเลยครับอาจารย์ ตอนนี้ผมย้ายจากต่างจังหวัดมาทำงานใกล้บ้าน มีเวลาทำสวนมากขึ้น ผมสนใจพืชผักพื้นบ้าน  พืชผักที่ให้สรรพคุณด้านสมุนไพร  พืชผักประเภทเครื่องเทศ  สนใจการปลูกผักอินทรีย์และปลูกพืชผักผสมผสานในรูปแบบเกษตรนิเวศน์ ผมยินดีนำประสบการณ์ที่ได้จากการปฏิบัติมาแบ่งปันครับ