ความเห็น 28904

สังเวชนียสถาน (10)

วัลลภ พรเรืองวงศ์
IP: xxx.136.135.138
เขียนเมื่อ 
 • ขอขอบคุณอาจารย์ขจิต และท่านผู้อ่านทุกท่าน...
 • การไปพุทธคยาทุกวันนี้สะดวกกว่าแต่ก่อนมาก 
  1). สมัยก่อนมีเครื่องบินน่าจะมีคนไปทางบกผ่านพม่า หรือไปทางน้ำ
  2). ต่อมามีเครื่องบินไปกัลกัตตา ต่อรถไฟไปปั๊ตน่า(Patna-ปัตนะ) หรือสถานีอื่นๆ แล้วนั่งรถต่อไปพุทธคยา
  3). ทุกวันนี้ขึ้นเครื่องบินไปพุทธคยา ต่อรถเข้าเมือง 10+ กิโลฯ สะดวกขึ้นมาก
 • ขออนุโมทนาในกุศลเจตนาของอาจารย์ ถ้ามีกำลังพอจะไปได้... น่าจะไปครับ
 • พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่า ผู้ที่ไปกราบไปไหว้สังเวชนียสถาน เมื่อสิ้นชีวิตลง... บุญนี้ย่อมนำเกิดในสุคติได้
 • ตำราสารัตถสังคหะรับรองโดยยกพระพุทธพจน์ว่า การกราบไหว้พระธาตุ บริโภคเจดีย์(สถานที่ หรือของที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงใช้สอย เช่น สังเวชนียสถาน ฯลฯ) ในสมัยพุทธกาลกับหลังปรินิพพานได้บุญเท่ากัน... ถ้ากุศลเจตนามีกำลังเท่ากัน
 • ท่านที่ยังไม่มีโอกาสไป... ไม่ต้องตกอกตกใจครับ เมืองไทยมีพระธาตุหลายที่ เช่น พระธาตุโลหปราสาท(วัดราชนัดดาฯ) พระธาตุภูเขาทอง พระธาตุวัดสวนดอก(เชียงใหม่) พระธาตุพนม(นครพนม) ฯลฯ
 • ขอเพียงเรานอมน้อบเสมอ ทำให้เหมือนกับเราไปเข้าเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต่อหน้าพระพักตร์จริงๆ ไปแล้วสมาทานศีล ทำความสะอาดตามสมควร เช่น เก็บเศษขยะออกจากลานพระเจดีย์ ฯลฯ อย่างนี้ก็มีผลมาก มีอานิสงส์มาก... หาประมาณมิได้