ความเห็น 2889469

บังคับนักเรียนนั่งสมาธิ "บาปที่ไม่ตั้งใจ"

เขียนเมื่อ 

ปัจจุบันพบว่าสถานศึกษาหลายแห่งใช้วิธีการฝึกสมาธิ  โดยบังคับให้ผู้เรียนนั่งนิ่ง ๆ หลับตา  ซึ่งวิธีนี้อาจทำให้ผู้เรียนไม่ชอบและเกิดการต่อต้าน  ทำให้สมาธิเจตสิกไปเข้ากับโทสะเจตสิก 

 ส่งผลให้เกิดโทสะกล้าและมีพฤติกรรมไปในทางใช้ความรุนแรง  หรือ  บางครั้งผู้เรียนก็คิดปรุงแต่งจิตไปในทางไม่ดีเอง  เช่น  ปรุงแต่งไปในทางราคะบ้าง  โมหะบ้าง  ส่งผลทำให้จิตเกิดราคะ  เกิดปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร  หลงผิด  ไม่ละอาย  ไม่เกรงกลัวบาป 

บังคับฝึกสมาธิ ของแบบนี้ควรค่อย ๆจูงใจให้เห็นคุณประโยชน์ เมื่อเขาพร้อมก็จะเข้ามาเอง

ดิฉันขอติงข้อความที่ขีดเส้นใต้ ไม่น่าจะเป็นผลจากการถูกบังคับให้นั่งสมาธิเท่านั้น