ความเห็น 2880596

วัฒนธรรมวิถีพุทธกับวิถีมุสลิม

ลองเถิด
IP: xxx.122.80.14
เขียนเมื่อ 

แค่อิถถิบาท4. ก็มีนวัตกรรม ค้นพบคุณค่าของอัลลอฮ์ได้. มีฉันทะ ที่จะกตัญญูไปพลางๆไหมล่ะ หรือมีฉันทะที่จะเนรคุณไปพลางๆ. หากมีทางเนรคุณก็จบ. แต่หากมุ่งทิศกตัญญู ก็จงวิริยะที่จะสืบค้นคุณค่า. ตั้งจิตตะ ที่จะทำ ที่จะอ่านอย่าเข้าถึงเจตนารม มีวิมังสะ ที่จะสืบค้นความจริงไปอย่างเสมอต้นเสมอปลาย ไม่ใช้กิเลสสุข กิเลสทุกข์ ความเห็นแก่ได้ มาปิดกั้นทำให้วิมังสะกลายร่างไปนิวรณ์เสียก่อน