ความเห็น 287210

รวมตะกอนเด็ด วาทะเด่น ผลึกผล ทางการศึกษาไทย ใน G2K ตอนที่ 2 (ตะกอนล้นครับ)

เขียนเมื่อ 
PKati
Call Center ภาครัฐ - เรื่องจริงหรือเรื่องเล่น
เมื่อบริการลูกค้าสัมพันธ์ หรือ สายด่วน หน่วยงานภาครัฐ ถูกตั้งคำถามในประสิทธิภาพและกระบวนจัดการระบบ ในความหมายว่าทำงานได้จริงเพียงใด

Call Center ภาครัฐ - เรื่องจริงหรือเรื่องเล่น

 

ในช่วงเวลาที่ต้องนั่งมองเห็นความเปลี่ยนแปลงของหน่วยงานภาครัฐ นวัตกรรมด้านบริการ ซึ่งส่วนใหญ่ได้รับอิทธิพลจากการพัฒนาของภาคเอกชน รวมทั้งการถูกกดดันจากสภาพแวดล้อมของการแข่งขันที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ถือเป็นแรงกดดันสำคัญ ที่ทำให้หน่วยงานภาครัฐ ต้องตระหนัก คิดค้น พัฒนา และ ปรับเปลี่ยน เพื่อให้พร้อมรับต่อความต้องการที่เพิ่มสูงขึ้น