ความเห็น 2865121

การเรียนรู้เชิงปฏิบัติการ (Action Learning) ร่วมกับ นักปกครองระดับสูง (นปส.)

เขียนเมื่อ 

...ชื่นชมบันทึกที่ดีมีประโยชน์นะคะอาจารย์