ความเห็น 285885

รวมตะกอนเด็ด วาทะเด่น ผลึกผล ทางการศึกษาไทย ใน G2K ตอนที่ 2 (ตะกอนล้นครับ)

เขียนเมื่อ 
P
ดร. อาภา ยังประดิษฐ
คณะพยาบาลศาสตร์ มหิดล
เตรียมตัวจัดเวทีประชาคม
เวทีประชาคม

           การจัดเวทีประชาคมเป็นกิจกรรมหนึ่งที่สำคัญมากในการทำงานในชุมชน  ครูพยาบาลชุมชนจะเตรียมนักศึกษาพยาบาลอย่างไร  จึงจะประสบความสำเร็จ   การจัดเวทีประชาคมไม่ใช่เพียงแค่การเชิญชาวบ้านมาประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของเรา  หรือมาฟังว่าปัญหาของคุณมีอะไรบ้าง (จากการที่เราไปค้นหามา)  แล้วถามว่าจะให้เราแก้ไขปัญหาใดก่อน  แต่การจัดเวทีประชาคมโดยทั่วไปแล้ว  หมายถึงการประชุมชาวบ้าน  เพื่อวัตถุประสงค์หลากหลายเช่น  ปลุกจิตสำนึกให้รักชุมชน ค้นหาผู้มีจิตสาธารณะ  ช่วยให้ชุมชนค้นหาเป้าหมายและมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน และเพื่อร่วมกันคิดแก้ปัญหาของชุมชน  ฯลฯ