ความเห็น 283341

รวมตะกอนเด็ด วาทะเด่น ผลึกผล ทางการศึกษาไทย ใน G2K ตอนที่ 2 (ตะกอนล้นครับ)

เขียนเมื่อ 
พระพุทธเมตตา ภายในวิหาร พระมหาเจดีย์พุทธคยา สังเวชนียสถาน อินเดีย  http://gotoknow.org/file/wullopporn/view/81239