ความเห็น 2822191

เริ่มต้นเขียนวันนี้เถิดนะคะ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณอาจารย์จันที่อยากให้เขียนให้อ่านมากๆเพราะเป็นการเรียนรู้ที่ฝั่งลึกอยู่ในตัวเราตลอดไปค่ะ สุ จิ ปุ ลิ จึงทันสมัยในทุกยุคค่ะ  แนะนำให้เด็กเข้ามาเรียนรู้การเขียนเพราะการเรียนรู้แบบบันได 5 ขั้นจะต้องเขียนได้ นำเสนอได้ ขอนำหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล ม. ต้น ที่สอนในภาคเรียนนี้มาแบ่งปันค่ะ

รหัสวิชา I20202 การสื่อสารและการนำเสนอ (Communication and Presentation)

เวลา 2 ชั่วโมง / สัปดาห์ 40 ชั่วโมง/ ภาคเรียน  1.0 หน่วยกิต คะแนนเต็ม 100

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษา เรียบเรียง และถ่ายทอดความคิดอย่างชัดเจน เป็นระบบจากข้อมูลองค์ความรู้จากการศึกษาค้นคว้าในรายวิชาการศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ (Research and Knowledge Formation) โดยเขียนโครงร่าง บทนำ  เนื้อเรื่อง สรุป ในรูปของรายงานเชิงวิชาการ โดยใช้คำจำนวน 2,500 คำ มีการอ้างอิงแหล่งความรู้ที่เชื่อถือได้อย่างหลากหลาย เรียบเรียง และถ่ายทอดความคิดอย่างชัดเจน เป็นระบบ มีการนำเสนอในรูปแบบเดี่ยว (Oral individual) หรือกลุ่ม (Oral panel presentation) โดยใช้สื่อประกอบที่หลากหลาย และเผยแพร่ผลงานสู่สาธารณะ เพื่อให้เกิดทักษะ ในการเขียนรายงานเชิงวิชาการ และทักษะการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพเห็นประโยชน์และคุณค่าในการสร้างสรรค์งานและถ่ายทอดสิ่งที่เรียนรู้ให้เป็นประโยชน์ แก่สาธารณะ

ผลการเรียนรู้

1. วางโครงร่างการเขียนตามหลักเกณฑ์ องค์ประกอบและวิธีการเขียนโครงร่าง
2. เขียนรายงานการศึกษาค้นคว้าเชิงวิชาการภาษาไทย ความยาว 2,500 คำ
3. นำเสนอข้อค้นพบ ข้อสรุปจากประเด็นที่เลือกในรูปแบบเดี่ยว(Oral individual presentation) หรือกลุ่ม (Oral panel presentation)ใช้สื่อ อุปกรณ์ในการนำเสนอได้อย่างเหมาะสม
4. เผยแพร่ผลงานสู่สาธารณะ
5. เห็นประโยชน์และคุณค่าในการสร้างสรรค์งานและถ่ายทอดสิ่งที่เรียนรู้แก่สาธารณะ

  จึงเห็นด้วยที่ว่าครูและนักเรียนจะเรียนรู้ไปพร้อมๆกัน โดยมีสื่อต่างๆเป็นแหล่งเรียนรู้ค่ะ