ความเห็น 281232

บุคคลเป้าหมายจากต่างประเทศ...เครือข่ายบนเส้นทางความพอเพียง (1)

เขียนเมื่อ 
  • สนใจประเด็นนี้ครับอาจารย์
  • เศรษฐกิจพอเพียง กับ ดัชนีความสุขมวลรวมประชาชาติ (GNH)
    (Sufficiency Economy and Gross National Happiness)
    สนทนากับนายกรัฐมนตรีแห่งภูฏาน Lyonpo Khandu Wangchuk เกี่ยวกับดัชนีความสุขมวลรวมประชาชาติ และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในฐานะที่ทั้งสองเรื่องได้รับความสนใจจาก UNDP และได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ไปทั่วโลก
  • ขอบคุณครับ