ความเห็น 279961

“เศรษฐกิจพอเพียง” ... รายงานการพัฒนาคน ปี 2550 และข้อคิดของพระไพศาล วิสาโล

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณสำหรับข้อมูลและความเห็นที่เป็นประโยชน์มากค่ะ

ดิฉันเห็นด้วยว่า ธรรมะจากภายในและการปฏิบัติจริงด้วยตนเองเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญที่สุด

แต่ดิฉันยังคิดว่าต้องมีปัจจัยภายนอกช่วยเอื้อด้วย  อยากให้รัฐเห็นความสำคัญของการปรับโครงสร้างสังคมให้เป็นธรรมด้วย  เพื่อให้ขบวนการปรับเปลี่ยนไปสู่สังคมพอเพียง เป็นไปได้ดีขึ้น เร็วขึ้น

หากมองจากสังคมหลายประเทศ คนไม่อวดร่ำอวดรวย   ให้คุณค่ากับชีวิตแบบอื่น   ขณะเดียวกันก็มีการเก็บภาษีมรดก มีระบบขนส่งมวลชนที่ไม่ต้องซื้อรถ มีสวัสดิการพื้นฐานที่เพียงพอ  มีความมั่นคงในชีวิตเพียงพอ   

ในสังคมไทย  ชุมชนที่ดูแลกัน  ก็ทำให้คนมีความมั่นคงในชีวิตและลดความเห็นแก่ตัวได้

ดิฉันอยากให้ทำทั้งสองส่วนค่ะ  จริงๆแล้วคิดว่าสองส่วนมีปฏิสัมพันธ์กันค่ะ