ความเห็น 2783463

"เครื่องบ่งชี้ความฉลาดทางอารมณ์ (๔)" ... (ธรรมะสู่อิสรภาพ : ดร.สนอง วรอุไร)

เขียนเมื่อ 

น่าสนใจเรื่องสุขภาพจิตและใจ  

ความฉลาดทางอารมณ์ก็สำคัญครับ...