ความเห็น 2770895

วัฒนธรรมวิถีพุทธกับวิถีมุสลิม

แมงหวี่
IP: xxx.55.8.245
เขียนเมื่อ 

คุณค่า มหาศาล เมื่อ ทุกคนมีพระเจ้า เป็นสิ่งยำเกรง เป็นสิ่งกตัญญ. มิใช่มีเป็นสิ่งเย้ยหยัน เนรคุณ และเป็นสิ่งปฎิเสธ. ------

พ่อ แม่ ใด สามารถตระหนัก และสื่อสารแก่ลูกตนเอง ถึงผู้มีอำนาจสูงสุดที่ ไม่เคยปรากฎการสร้างความเสียหายแก่แผ่นดิน ไม่เคยมีใครพบว่ารับผลประโยชน์ รับทาน จับต้องงบประมานของหมู่ชนใด สังคมใด และที่สำคัญสุดสำหรับลูกน้อยแต่เยาว์วัยคือ ผู้นั้น สามารถนำตัวพ่อแม่เจ้าไปได้ทันที ทุกขณะ เมื่อพวกลูกกระทำสิ่งชั่ว ทำสิ่งที่พอกพูนความชั่ว ความงมงาย ไร้สาระ ไม่บั่นทอนชั่ว ไม่ฟื้นฟูความดี มุ่งสู่ทางขาดองค์แห่งธรรมใดใด ที่พ่อแม่(ที่ดีอย่างมาตรฐานครบธรรม)ได้สอนสั่งเจ้า. ลูก(ตั้งแต่ยังเด็กน้อย ถึงเป็นผู้ใหญ่) ก็จะ ขี้หดตดหาย ยำเกรงผู้นั้นอย่างยึดมั่น ศรัทธา เพราะเริ่มจากรัก และผูกพันแม่-พ่อ ไม่ต้องการความเศร้าสร้อยที่พ่อแม่ต้องถูกนำไปห่าง หรือจากไปเลย นั่นเอง. เขาจะกระทำแต่สิ่งที่ดีงามเป็นมาตรฐานครบองค์แห่งธรรม ได้เองตั้งแต่เด็ก ไม่จ้องนั่งสมาธิให้เสียเวลา ไม่ต้องละโมบแสวงหาสิ่งไถ่โทษตนเอง ไม่ไขว่คว้าสิ่งต่อรองในความชั่ว ความผิดพลาดตนภายหลังผิดพลาดทำชั่ว. ไม่ต้องหลงเชื่อนักบวช ผู้แอบอ้าง อวดอ้าง ว่าล่วงรู้ในมายาคติใดใด ไม่อวดอ้างเกินจากศาสนทูตที่ถูกมอบมาอย่างมุสา ไม่ต้องหลงเชื่อในวรรณกรรมใดใดที่ถูกนำมา หรือ ตกแต่งโดยผู้นั้น(ที่เขาสามาาถพบเห็นได้อยู่ถึงชั่ว ถึงผิดพลาด ขลาดเขลา สวมรอย ทุจริต ติดพนัน ยุยงให้พนัน ให้พยากรณ์ เพื่อแลกกับ 7 ระดับ แห่งความจ้องการของมนุษย์. แม้แต่ความพึงใจ พวกนี้ก็เอาเพื่อแลกกับบริการพยากรณ์ในมายาคติที่มนุษย์บางคนไม่อดทน ไร้ขันติธรรม ไร้ศีลธรรม)