ความเห็น 2770003

การก้าวสู่ความเป็นครูในศตวรรษที่ ๒๑ : ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” บ้านกรูโบ

เขียนเมื่อ 

การออกแบบและจัดกระบวนการเรียนรู้บนโครงงาน “เส้นสายลายสวย ศิลปะบนผืนผ้า สู่วิถีอาเซียน” ดูชื่อโครงการที่สื่อสะท้อนแนวคิดไปด้วยเป็นอย่างดีไปด้วยแล้ว นอกจากจะบรรลุจุดหมายเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ในหลายสาระการเรียนรู้อย่างที่อาจารย์ณัฐพัชร์ได้ถอดบทเรียนและบันทึกถ่ายทอดให้ได้เรียนรู้กันเป็นวงกว้างไปด้วยนี่ ก็เป็นการเรียนรู้โลกกว้าง เห็นความเป็นสากล ที่เชื่อมโยงออกไปจากจุดแข็งและความเป็นตัวของตัวเองของชุมชนชาวไทยภูเขามากเลยนะครับ