ความเห็น 2767789

วัฒนธรรมวิถีพุทธกับวิถีมุสลิม

พนน
IP: xxx.55.10.29
เขียนเมื่อ 

ด้วยหลัก ภราดรภาพ และ หลักสิทธิมนุษยชน

ภารดรภาพนั้น คือ แท้จริงมนุษย์ย่อมเป็นพี่น้องกัน สืบเผ่าพันธ์มาจากมนุษย์คู่แรกของโลกทั้งหมด

สิทธิมนุษยชน คือ 1. การมุ่งครอบครองในธรรมทุกธรรมที่เอ่ยอ้างจากปาก จากสมองมนุษย์ทุกชาติพันธุ์ และ2. การขอพร. 

เมื่ออิสลามคือ ปรัชญาที่สนับสนุนในสองสิ่งนี้แล้วไซร้ เช่น มิได้ห้าม แต่แนะนำให้ กตัญญูต่อผู้สร้างธรรมชาติ อย่างมีเหตุผล มีความเข้าใจ มีหลักฐานแสดงความจริง นั่นคือ กตัญญูธรรม. และมิได้เรียกร้องที่จะพบจะเจอก่อน แสดงความกตัญญู(ตือ ขันติธรรม ) เป็นศูนย์กลางแห่งประกาย และอนูของพลังงาน ความคิดต่าง(เที่ยงธรรม) เป็นที่มอบตัวในทุกๆผิด ไม่หนีคดี ไม่แสวงหลุดพ้น ไม่ต่อรองหาสิ่งไถ่โทษ ไม่ค้นเครื่องมือ ประณีประนอมในความผิดทุจริต(นิติธรรม). ไม่ขอพรผ่านสิ่งใดที่ไม่สามารถสอบถามในการงานขอพรว่าล้นมือ หรือคั่งค้างมากไหม(เมตตาธรรม) เพราะสุจริตว่า มนุษย์สามารเท่าเทียมกันที่จะเข้าถึงต้นพรได้เสมอภาค(ยุติธรรม) ไม่เบียดเบียน ไม่สมมุติสิ่งใดใาเป็นตัวแทนนายหน้า(สุจริตธรรม). อิสลามห้ามในการทำสัญญาใดใดที่มิใช่การฟื้นฟูดีงาม บั่นทอนความชั่ว ไม่ว่าต่อมนุษย์ หรือ วิญญาณ(สันติธรรม) พระเจ้าได้สั่งให้การขอทำสัญญาเป็นศัตรูของฝ่ายที่เสนอเราเป็นโมฆะไปตลอดเวลา. หากใครสนใจในอิสลาม จงศึกษาเถิด.