ความเห็น 275879

รวมตะกอนเด็ด วาทะเด่น ผลึกผล ทางการศึกษาไทย ใน G2K (มียอดให้คุณต่อครับ)

เขียนเมื่อ 

P

ดอกไม้งามในทะเลลึก

  • การสอนคณิตศาสตร์สำหรับเด็กเล็ก  ครูจำเป็นต้องเข้าใจทั้งจิตวิทยาทางภาษา และจิตวิทยาคณิตศาสตร์  (คือหมายถึงระดับพื้นฐานที่จะทำให้ครูเข้าใจกระบวนการรับรู้ภาษาทั้งสองชุด  และวิธีถ่ายทอด  ภาษา  ทั้งสองชุด)  ครูชุดนี้ต้องถูกฝึกมาอย่างดี  เพื่อรับมือกับโลกที่"ภาษาของตัวเลขในชีวิตประจำวัน"เปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่  ตามอิทธิฤทธิ์ของเทคโนโลยี 
  • ครูต้องใส่ใจว่า  ประโยค ที่ประกอบเอา "ภาษาไทย และภาษาสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์"  เข้าไว้ด้วยกันนั้น  ครูจะคิดแบบภาษาทั่วไปในชีวิตประจำวันแต่เพียงอย่างเดียวไม่ได้  แต่ต้องคำนึงถึงตรรกะทางคณิตศาสตร์เป็นสำคัญ  เพราะคณิตศาสตร์อาศัยตรรกะเป็นหลักคิด  ถ้าผิดจาก "หลัก" นั้นแล้ว    ทุกอย่างจะผิดไป จากที่ว่าไว้ทั้งหมด  นักคณิตศาสตร์ต้องไปตั้งหลักกันใหม่   ไม่ใช่แบบ  "ไหลรื่นเรื่อยไป" อย่างที่นักภาษาใช้กันเป็นหลัก  : )
  • http://gotoknow.org/blog/lan-maths/98861